www.spisanie-pediatria-bg.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Години на издаване
E-mail Print

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ТОМ XIII, 1/1974 година, VOLUME XIII, 1/1974 year

ТОМ XIII, 2/1974 година, VOLUME XIII, 2/1974 year

ТОМ XIII, 3/1974 година, VOLUME XIII, 3/1974 year

ТОМ XIII, 4/1974 година, VOLUME XIII, 4/1974 year

ТОМ XIII, 5/1974 година, VOLUME XIII, 5/1974 year

ТОМ XIII, 6/1974 година, VOLUME XIII, 6/1974 year

______________________________________________________________________________________

ТОМ XIII, 1/1974 година, VOLUME XII, 1/1974 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Димитров, Ст., Е. Дянков и С. Кертикова - Клинико-морфологична характеристика на острата левкоза у децата за периода 1963 - 1973 г.

Ниньо, Ш., Др. Бобев, Д. Доспевски, П. Бояджиев, Вл. Спасов, Ил. Калев и Хр. Христова - Нашият опит при лечението на острите лимфобластни левкемии у децата

Бобев, Д p., Д. Доспевски, Вл. Спасов, П. Бояджиев, Ш. Ниньо и Ил. Калев - Усложнения при съвременното цитостатично лечение на острата лимфобластна левкоза в детската възраст

Ниньо, Ш., Ил. Калев и Б. Йорданов - Изследване на крьвно-ликворната бариера с 32Р при деца, болни от остра лимфобластна левкемия

Димитров, Ст. и Ст. Кертикова - Някои ултраструктурни особености на бластните клетки при острата левкоза в детската възраст

Досневски, Д., С. Данев и К. Вътев - Проследяване нивото на мурамидазнага активност в урината на деца, болни от остра левкоза

Бояджиев, П., Ш. Ниньо, Др. Бобев и Ил. Кялев - Невроменингеални локализации на острата левкоза в детската възраст

Ангелов, А. и Д. Демирев - Анализ на причините, довеждащи до meningosis leukaemica

Спасов, Вл., Ш. Ниньо, Др. Бобев и Д. Доспевски - Монобластни и моноцитни левкози у децата

Ниньо, Ш. и Др. Бобев - Хипокалцемия като усложнение на острата левкемия у децата

Бобев, Д p., П. Бояджиев и М. Дамянова - Диабетна кетоацидоза у деца, болни от левкемия след лечение с L-аспарагиназа

Бобев, Др. - Вертебрален синдром в клиничното начало на острата левкемия

Любомирска. А., Ш. Ниньо, П. Бояджиев, С. Стaйков и В. Мълчанова - Лечение на хемофилните хематоми и хематози с методите на физикалната терапия

Дяков, Д., Ш. Ниньо и П. Бояджиев - Рентгенови изменения на кости и стави у деца, болни от хемофилия

Калева, А., Ш. Ниньо и Вл. Спасов - Дерматоглифски проучвания цри деца, болни от хемофилия

Ангелов, А., и Ив. Дюкмеджиев - Серумни имуноглобулини преди и след спленектомия при болни от анемия на Кулей

Бобев, Д р. и П. Бояджиев - Случай на невробласти тип Hutchinson

Ангелов, А. - Върху патогенезата на анемията при nail-patella-синдром

Ангелов, А. и Ив. Славов - Хипогонадизъм при момиче с хронична миелоза, лекувано с милеран

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Dimitrov, St. Е. Dуankov and S. Kertikova - Clinical and Morphological Characteristics of Acute Leucosis in Children for the Period 1963 - 1973

Nino, S., Dr. Воbеv, D. Dospevski, P. Воуadjiеv, W. Sрassov, II. Kalev and Chr. Christova - Our Experience with the Therapy of Acute Lymphoblastic Leukaemia in Children

Воbеv, Dr., D. Dospevski, W. Sрassоv, P. Воуadjiеv, S. Ninо and II. Kalev - Complications with Modern Cytostatic Therapy of Acute Lymphoblastic Leucosis in Childhood

Nino, S. II. Kalev and B. Jordanov - Investigations on the Blood-Brain Barrier by means of 32P in Children with Acute Lymphoblastic Leukaemia

Dimitrov, St. and S. Kertikova - Some Ultrastructural Peculiarities of Blast Cells in Acute Leucosis in Childhood

Dospevski, D., S. Dаnеv and K. Vutеv - Muramidase Activity in the Urine. A Follow up in Children with Leukaemia

Воуadjiеv, P., S. Nino, Dr. Bobev and II. Kalev - Neuromeningeal Localizations of Acute Leucosis in Childhood

Anghelov, A. and D. Demirev - Analysis of the Causes Leading to Meningosis Leukaemica

Sрassоv, W., S. Nino, D r. Воbеv and D. Dospevski - Monoblastic and Monocytic Leukaemia in Children

Nino, S. and Dr. Воbеv - Hypocalcaemia a Complication of Acute Leukaemia in Children

Bobеv, Dr., P. Воуadjiеv and M. Damyanova - Diabetic Ketoacidosis after Treatment with L-Asparaginase

Воbеv, Dr. - Vertebral Syndrome in the Clinical Onset of Acute Leukaemia

Ljubomirska, A., S. Nino, P. Boyadjiev. S. Staikov and W. Malcаnоva - Haemophilic Haematoma and Haemarthrosis and its Treatment with the Methods of Physical Therapy

Dуakov, D., S. Ninо and P. Boyadjiev - Radiological Changes in the Bones and Joints in Children with Haemophilia

Kalеva, A., S. Nino and W. Sрassov - Investigations on Dermatoglyphics in Children with Haemophilia

Anghelov, A. and Iv. Dukmedjiev - Serum Immunoqlobulins before and after Splenectomy in Patients with Cooley's Anaemia

Воbеv, Dr. and P. Boyadjiev - Hutchinson Type of Neuroblastoma. Case Report

AngеIov, A. - On the Pathogenesis of Anaemia in Nail Patella Syndrome

Anghelov, A. and lv. Slavov - Hypogonadism in a Girl with Chronic Myelosis Treated with Mileran. Case Report

ТОМ XIII, 2/1974 година, VOLUME XII, 2/1974 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Атанасова, М. и М. Дамянова - Патогенеза и клиника на диабетната невропатия

Клинични и профилактични наблюдения

Чукова-Божинова, Т., М. Дамянова и М. Атанасова - Върху невропатиите при захарната болест в детската възраст според материала на детската клиника

Кръстева, И. - Върху характера и значението на нарушенията в киселинно-алкалното равновесие у тежко болни деца с муковисцидоза в кърмаческата и ранната детска възраст

Кръстева, И. - Върху честотата, етиологията и клиничното значение на хипервентилацията у тежкко болни деца в кърмаческата и ранната детска възраст

Михов, Хр. и М. Клинканова - Катамнестични проучвания при деца с начална диагноза «еластичен бронхит»

Бойкинов, И. и Е. Силяновска - ЕКГ промени при недоносени деца с белодробни заболявания

Пенева, Л., Ст. Миланов и М. Станчева - Кръвно ниво на ТТХ и БСЙ при деца, лекувани с кортикостероиди с АКТХ

Христозов, Хр. - Психологични изследвания при хистерия у деца

Рашеева, Б., Ив. Митев, С. Клайн, В. Давидова, Р. Недкова и П. Монева - Лечение на ангините с Benzacillin compositum

Дженев. Ив. - Някои резултати от проучването на сърдечната патология в детската възраст

Славова, P., Л. Пенева и Ж. Желев - Псевдоахондроплазична дисплазия

Физиологични проучвания

Русева, Н. - Върху белтъчните нужди при здрави деца от 1- до 3-год. възраст.

II съобщение

Случаи из клиничната практика

Бойкинов, Ил., Г. Михайлов, Н. Иванова, М. Стефанова-Узунова, Т. Узунова, Ст. Стомонякова - Случай на дерматомиозит с развитие на калциноза

Хроника

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Surveys and Lectures

Athanasova, M. and M. Damyanova - Pathogenesis and Clinics of Diabetic Neuropathy

Clinical and Prophylactic Observations

Tshukova-Bojinova, T., M. Damyanova and M. Athanasova - Neuropathies in Diabetes in Childhood

Krusteva, I. - On the Character and Significance of Disturbances in Acid-Base Balance in Severe Cases of Amcoviscidosis in Infancy and Early Childhood

Krusteva, I. - Prevalerce, Etiology and Clinical Significance of Hyperventiiation in Severe Cases in Infancy and Early Childhood

Mikhov, Chr. and M. Klinkanova - Anamnestic Investigations in Children with the Diagnosis «Spastic Bronchitis» at Admission

Boykinov, II. and E. Silyanovska - ECG Changes in Premature Infants with Pulmonary Disease

Рenеva, L., St. Milanov and M. Stanceva - Serum Level of TTH and FBI in Children Treated with Corticosteroids and ACTH

Christosov, Chr. - Psychological Investigations in Hysteria in Children

Raseeva, B., Iv. Mitеv, S. Klein, V. Davidova and R. Nedkova - Treatment of Tonsillar Angina with Benzacillin Compositum

Djenev, Iv. - Some Results of an Investigation of Cardiac Pathology in Childhood

Slavova, R., L. Peneva and J. Jelev - Pseudochondroplastic Dysplasia

Physiological Investigations

Russeva, N. - Protein Requirements in Healthy Children between 1 and 3 Years cf Age (2nd Communication)

Case Reports from Clinical Practice

Boykinov, II., G. Mikhailov, N. Ivanova, M. Stеfanova-Uzunova, Th. Uzunova and St. Stomonyakova - Dermatomyositis with the Development of Calcinosis

Chronicle

ТОМ XIII, 3/1974 година, VOLUME XII, 3/1974 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Клинични и профилактични наблюдения

Захариев, Б. - Инфекциозните чревни заболявания и педиатричният стационар

Шапкарева, К и М. Казакова - Опит за прилагане на някои тестове за изследване на вегетативната реактивност при белодробни заболявания с астматичен синдром у деца от ранната възраст

Керековски, Ив. и М. Георгиева - Рефлекторна епилепсия в детската възраст

Статева, Ст., Ст. Чобанова, Хр. Христова, А. Анадолийска, Сл. Нейчев, Л. Христов, Е. Шейретова и Д. Димитров - Лечение на пиелонефрита в кърмаческата и ранната детска възраст

Физиологични изследвания

Русева, Н. и Д. Янкова - Проучване относно съотношението между растителни и животински мазнини в диетата на здрави деца от 2- до 3-годишна възраст

Василев, В. И В. Киселкова - Върху имуноглобулнните Г, М и А у деца от многоплодна бременност

Исаева, Л. и Е. Цокова - Топлинен поток на кърмачетата при различни температури на околната среда

Витанова, М. - Векторкардиографски изследвания по триплоскостна система на Акулиничев при здрави деца на възраст от 4 до 14 години

Експериментална медицина

Стоманякова, Ст., Б. Василева, И. Стойчев и Ив. Цонев - Серумна активност на някои ензими у опитни животни с хипер - и атиреоза

Организация на детското здравеопазване

Божков, Л. - По въпроса за устройството и организацията на работата в отделенията за недоносени деца

Случаи от клиничната практика

Керековски, Ив. и М. Георгиева - Витамин B6 - зависими гърчове (синдром на Hunt)

Генкова, П., Н. Овчарова и Б. Узунова - По повод на един случай на синдрома на Даун и Клайнфелтър със захарен диабет

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Clinical and Prophylactic Observations

Zakhariеv, B. - Infectious Intestinal Diseases in the Pediatric Ward

Sapkareva, K. and М. Кazakоva - A Trial to Apply some Tests for the Investigation of Neurovegetative Reactivity in Infants with Pulmonary Disease Accompanied by an Asthmatic Syndrome

Кеrеkоvski, Iv. and M. Ghеоrghiеva - Reflex Epilepsy in Childhood

Statеva, St., St. СоЬаnоvа, Сhr. Сhristоva, A. AnadоIiiska, St. Nеусеv, L. Сhristоv, E. Shеуrеtоva and D. Dimitrоv - Treatment of Pyelonephritis in Infancy and Early Childhood

Physiological Investigations

Russеva, N.and D. Jankоva - Investigations on the Ratio between Vegetable and Animal Fat in the Diet of Healty Children between 2 and 14 Years of Age

Vassilеv, V. and V. Kissеlkоva - Immunoglobulins G, М and A in children from gemellary pregnancy

Issaeva, L. and Е. Тzоkоva - Thermal Frow in Infants under Different Environmental Remperatures

Vitanоva,M. - Vectorcardiographie Investigations According to the Threeplane System of Akulincev in Healthy Children between 4 and 14 Years of Age

Experimental Medicine

Stоmоnуakоva, St., B. Vassileva, I. Stоусеv and Iv. Tzоnev - Activity of some Serum Enzymes in Experimental Animals with Hyperand Athyreosis

Social Pediatrics

Воzkоv. L. - Structure and Organization of the Departments for Premature Infants

Case Reports from the Clinical Practice

Кеrеkоvski, Iv. and M. Ghеorghieva - Vitamin B6 Dependent Convulsions (Hunt's Syndrome)

Genkоva, P., N. Оvсarоva and В. Оuzоunоva - Down's and Klinefelter's Syndrome with Diabetes Mellitus. Case Report

ТОМ XIII, 4/1974 година, VOLUME XII, 4/1974 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Демант, Ф. - Автоимунни заболявания

Клинични и профилактични наблюдения

Бъчварова, В. и Д. Ангьозова - Сравнителна оценка на някои параклинични показатели при пиелонефрита в детската възраст

Пенева, Л. и Ст. Миланов - Промени в плазменото ниво на растежния хормон при деца, лекувани с кортикостероиди или АКТХ-тетракозактрин

Попова-Кипрова, Цв. - Nicolau-синдром у деца под бензацилинова профилактика

Попова-Кипрова, Цв., А. Дойчинов и В. Цветкова - Лечение на дете със синдром на Nicolau

Боянов, А. и Хр. Христов - Особености в диагностиката и клиничното протичане на деструктивния апендицит в ранната детска възраст

Арнаудова-Тодорова, В, 3. Найденова, В. Маринов и К. Лихарска - Ендогенен интерферон при деца до 3-годишна възраст, болни от остри респираторни вирусни инфекции

Василева, М., В. Арнаудова-Тодорова и В. Давидова - Експресна диагноза на респираторни вируси у деца

Физиологични наблюдения и експериментални изследвания

Митев, Ив. - Шести сърдечен тон

Митев, Ив. - Влияние на атропина върху III сърдечен тон

Томова, М., Ем. Ефремов и Л. Исаева - Характеристика на шума в някои ясли на гр. София

Аладжова, Д. - Метод за едновременно определяне обема на екстрацелуларната течност и плазмения обем при новородени деца

Йорданов, Ст. Й., Ст. Стомонякова и К. Тодорова - Ензимна активност на плъхове след частична хепатектомия

Социална педиатрия

Кубат, К. и О. Станкова - Оценка на социалното обременяване в педиатричната практика

Случаи из клиничната практика

Коларов, С ., Р. Недкова, Р. Рахнева и Д. Белова - Върху три случая на рено-вескуларна хипертония в детската възраст

Караиванов, М., В. Ташев и Е. Добринова - Върху пилорната атрезия у новородените деца

Анотации

Хроника

Рецензия

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and lectures

Dеmant, F. - Autoimmune Disease

Clinical and Prophylactic Investigations

Angjosova, D. and V. Bacvarova - Evaluation of some Clinical Laboratory Indices in Pyelonephritis in Childhood

Peneva, L. and St. Milanov - Changes in Blood Plasma Level of Human Growfh Hormone in Children Treated with Corticosteroids or Synthetic ACTH-Tetracosactrin

Ророvа-Кiрrоvа, Тzv. - Nicolau's Syndroms in Children During Prophylaxis with Benzacillin

Popova-Kiрrova, Tzv. and A. Dоiсinоv - Treatment of a Child with Nicolau's Syndroms

Boyanov, A. and Chr. Christov - Peculiarities of Diagnostics and Clinical Course of Destructive Appendicitis in Early Childhood

Arnaudova-Todorova, V., Z. Naidenova, V. Marinov and K. Likharska - Endogenic Interferon in Children up to Three Years of age with Acute Respiratory Infections

Vassilеva, M., V. Arnaudov a and V. Davidova - Express Diagnosis of Respiratory Virus Diseas in Children

Physiological Observations and Experimental Investigations

Mitev, Iv. - The Sixth Cardiac Tone

Mitеv, Iv. - The Influence of Atropin on the Third Cacrdiac Tone

Tomova, M., Em. Efremov and L. Issaeva - Characteristics of Noise in some Nurseries in Sofia

Aladjova, D. - Method for the Рarallel Estimation of Extracellular Fluid Volume and Plasma Volume in Newborn Infants

Jordanov, J., St. Stomonyakova and K. Todorova - Enzume Activity Of Blood Plasma in Rats after Q rti l Hepstectomy

Social Pediatrics

Kubat, K. and O. Stankоva - An Evaluation of Social Loading in Pediatric Practice

Case Reports from the Clincal Practice

Коlarоv, S ., R. Nеdkоva, R. Rakhnеva and D. Веlоva - Renovascular Hypertonia in Childhood. Three Case Reports

Karaivanov, M., V. Tasev and E. Dobrinova - Atresia of the Pylorus in the Newborn

Annotations

Chronicle

Recensions

ТОМ XIII, 5/1974 година, VOLUME XII, 5/1974 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Тридесет години борба за детско здраве

Обзори и лекции

Дамянова, Цв. - Невро-хормонална регулация на пубертета

Клинични и профилактични наблюдения

Дамянова, Ц в. - Колпоцитологични изследвания при момичета без менструация

Коларов, Ст., Т. Узунова, Д. Белова, Р. Недкова и Р. Рахнева - Проучване отклоненията в серумните липиди и липопротеини у деца с артериална хипертония

Петков, Г., К. Натов, М. Кашъмова и Б. Караджов - Върху някои промени в хемостазата, настъпващи при отравяне с Amanita faloides

Стойчев, И., Л. Пенева и Ив. Цонев - Промени в растежния хрущял на тиреоидектомирани плъхове под влияние на соматотропния хормон

Цеков, Г. - Статистични и катамнестични проучвания на скоропостижната смърт в ранната детска възраст

Физиологични проучвания

Рахнева, Р. и Ст. Коларов - Норми за артериалното налягане при ученици на възраст от 7 до 14 г. от София

Случай из клиничната практика

Дамянова, Цв., М. Дамянова и М. Станчева - Адреногенитален синдром при момиче с IV - V тип вирилизация на външните гениталии и промяна на гражданския пол

Вапцаров, Ив., М. Михова, М. Клинканова, Е. Георгиев, М. Сърбинова и Ив. Дюкмеджиев - Върху синдрома на Wiskott - Aldrich по повод наблюдаван случай

Калева, А., М. Клинканова, Ст. Поборникова и Н. Мумджиев - Десностранна белодробна агнезия с дектроверзио на сърцето

За практиката

Проданова, П. и Хр. Мутафов - Справочно-информационна работа в областта на педиатрията

Мишева, Л. - Изменения в някои вътрешни органи при шок от изгаряне в кърмаческата възраст

Мишева, Л. - Прогеинограмата - важен показател при лечението на тежките изгаряния в детската възраст

Анотации

Рецензии

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Thirty Years of Struggle for Children Health

Reviews and Lectures

Damyanova, Tzv. - Neuro-Hormonal Regulation of Puberty

Clinical and Prophylactic Observations

Damyanova, Tzv. - Colpocytological Investigations in Non-Menstruating Girls

Kolarov, St., Th. Uzunova, D. Belova, R. Nedkova and R. Rakhnova - Investigations on the Deviations in Serum Lipids and Lipoproteins in Children with Arterial Hypertension

Petkov, G., K. Natov, M. Kashamova and B. Karadjova - On some Changes in Homeostasis, Setting in During Intoxication with Amanita phaloides

Stoycev, I., L. Peneva and Iv. Tzonev - Changes in Growth Cartilage in Thyroidectomized Rats under the Influence of Somatotrophic Hormone

Tzekov, G. - Statistical and Catamnestical Studies on Sudden Death in Early Childhood

Physiological Investigations

Rakhneva, R. and St. Kolarov - Normal Values of Arterial Blood Pressure among Schoolchildren between 7 and 14 Years of Age in Sofia

Case Reports from the Clinical Practice

Damyanova, Tzv., M. Damyanova and M. Stanceva - Adrenogenital Syndrome in a Girl with Type IV - V Virilization of the External Genitals and Change in the Civil Sex

Vaptzarov, I v., M. Mikhova, M. Klinkanova, E. Gheorghieva, M. Sarbinova and Iv. Dukmedjiev - Wiskott-Aldrich Syndrome. Case Report

Kaleva, A., M. Klinkanova, St. Pobornikova an d N. Mumdjiev - Pulmonary Agenesta et the Right Side with Dextroversion of the Heart

For the Practice

Prodanova, P. and Chr. Mutafov - Reference-Information in Paediatrics

Miseva, L. - Alterations in some Internal Organs in Shock after Burning in Infancy

Miseva, L. - The Proteinogram, an Important Index During the Treatment of Severe Burns in Childhood

Annotations

Recensions

ТОМ XIII, 6/1974 година, VOLUME XII, 6/1974 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Братанов, Бр. и Б. Захариев - Историческият ръст на съветското здравеопазване

Обзори и лекции

Киселова, В. и Н. Коева - Малки за гестационната възраст новородени деца

Клинични и профилактични наблюдения

Надеждина, Е. А. - Клинични аспекти на неинфекционната имунология

Килимов, Н., М. Атанасова, М. Дамянова н Т. Божинова Чукова - Проучвания върху скороста на провеждане в моторни нервни влакна у диабетно болни деца

Нинова, П., Л. В силева и Б. Радева - Резултати от медицинското изпитание на българското анализиращо устройство Фонокардиоселектор

Стоянов, С. - Има ли новороденото своя алкално-киселинна характеристика?

Кале в , А. и Б. Кръстев - Върху неврогенно обусловените дистрофии в детската възраст Станчев, 3. - Автоимунизация и деца, болни от захарен диабет

Станчев. З и О. Златарев - Глюкозо-фосфатдихидрогеназна активност на еритроцитите у деца с хипофизарен нанизъм

Социална педиатрия

Семерджиева, Р. и Л. Йонков - 30 години социалистическо детско здравеопазване в НРБ

Пинкас, С - Върху развитието на детските ясли в страната за периода 1961 – 1970 г

Митев, Ив, Г. Драгоев и В. Станчева - Болестност и заболяемост от ревматизъм на деца в България за периода 1961 – 1973 г.

Станчев, 3. и Л. Йонов - Върху някои аспекти на изучаване честотата на вродените аномалии у деца а в НРБ

Случаи от клничната практика

Славгов, Н, П. Нинова и Б. Мустаков - Върху съдовите пръстени

Вапцаров. И., А. Калета и М Клинканова - Пневмоцистова пневмония у деге с тежка хипогамаглобулинемия

Пенева, Л., Р. Славова и Й. Бойкинов - Прогерия - случай със стеноза на аортната клапа

Станчев, З, Л. Пенева - Пикнодизостоза

Годишно съдържание на сп. Педиатрия - 1974 г.

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Bratanov, Br., B, Saсhariеv - Historical Direction of Sowiet Paediatrics

Reviews and Lectures

Kisselkova. V. and N. Koeva - Small for Date Newborn Infants

Clinical and Prophylactic Observations

Nadejdina, E. - Clinical Aspects of Noninfectious Immunology

Kilimov, N., M. Athanasova, M. Damyanova and T. Bojinova Cukova - Investigations on Motor Nerve Conduction Velocity in Children with Diabetes

Ninova, P., L. Vassileva and B. Radeva - Results of the Testing of the Bulgarian Analyzing Device «Phonocardioselector»

Stoyanov, St. - Has the Newborn a Specific Acid-Base Status

Kaleva. A. and B. Krastev - Neurogenically Determined Dystrophiae in Childhood

Stancev, Z. - Autoimmunization in Children with Diabetes Mellitus

Stancev, Z. and O. Zlatarev - Erythrocyte Glucose-6-Phoshate Dehydrogenase Activity in Children with Nanosomia Hypophysaria

Social Paediatrics

Semerdjieva, R. and L. lonkov - Thirty Years of Socialist Paediatric Health Care in the PR Bulgaria

Pinkhas, S. - The Development of Nurseries in the Country During the Period 1961 - 1970

Mitev, Iv., G. Dragov and V. Stanfev - Morbidity Rate and Morbidity of Rheumatic Fever among Children in Bulgaria during the Period 1961 - 1973

Stancev, Z. and L. lonkov - Some Aspects of the Investigations of Prevalence of Inborn Anomalies Among Children in PR Bulgaria

Case Reports from the Clinical Practice

Slavkov, N., P. Ninova and B. Mustakov - Vascular Rings

Vaptzarov, Iv., A. Kaleva and M. Klinkanova - Pneumocystic Pneumonia in a Case with Severe Hypogammaglobulinaemia

Peneva, L., R. S. lavova and I. Boikinov - Progeria with Development of Aortal Stenosis. Case Report

Stancev, Z. and L. Peneva - Pyknodysostosis

Annual Authors and Subject Index - 1974

Начало^^ Top ^^