www.spisanie-pediatria-bg.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Години на издаване
E-mail Print

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ТОМ XV, 1/1976 година, VOLUME XV, 1/1976 year

ТОМ XV, 2/1976 година, VOLUME XV, 2/1976 year

ТОМ XV, 3/1976 година, VOLUME XV, 3/1976 year

ТОМ XV, 4/1976 година, VOLUME XV, 4/1976 year

ТОМ XV, 5/1976 година, VOLUME XV, 5/1976 year

ТОМ XV, 6/1976 година, VOLUME XV, 6/1976 year

______________________________________________________________________________________

ТОМ XV, 1/1976 година, VOLUME XV, 1/1976 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Куртев, А. - Диабетна фетопатия

Стоманякова, Ст. - Хипербилирубинемия в неонаталния период

Клинични и профилактични наблюдения

Рахнева, Р. и Ст. Коларов - Разпространение на артериалните хипертонии и хипертонични реакции при дец^а на възраст 6 до 15 години от София

Рахнева, Р. - Норми за артериално налягане на деца от 7- до 15-годишна възраст от гр. Разград

Ниньо, Ш., Т. Лисичков и С. Серафимова - Проучвания върху хемостазата на носителки на хемофилна наследственост

Нинова, П., Г. Радевска и Н. Славков - Подостро и хронично белодробно сърце с извънбелодробна етиология

Караханян, Е. и П. Янев - Електрокардиографски промени при деца с ювенилна гуша

Стомонякова, Ст., Д. Новачев и К. Тодорова - Серумни ензимни активности у новородени деца, третирани с оротова киселина

Василева, Б., Й. Йорданов, Р. Григорова и Ж. Желев - Функционално състояние на надбъбречната кора при деца с вроднна хипотиреоза

Йочев, Ст., Х. Бояджиян и Г. Чаталбашева - Увреждане на централната нервна система при първична противовариолна ваксинация при деца до двегодишна възраст

Пръвчев, Н., В. Цветкова и Р. Цветанска - Тонзилектомия у деца с ревматоиден артрит, лекувани с кортикостероиди

Физиологични изследвания

Стоманякова, Ст., Д. Новачев, В. Киселкова и К. Тодорова - Серумни ензимни активности у майки и новородени деца

Цветкова, В. и В. Анков - Аденокортикален отговор към Cortrosyn-Depot у здрави деца

За практиката

Цветкова, В. и Л. Пенева - Определяне функционалната активност на надбъбречната кора чрез стимулация с АКТХ

Mиxoв Хp., ,Ст. Поборникова, В. Лавренов и Г. Хубенов - Върху диагностичните трудности при вродените диафрагмални хернии и релаксациите на диафрагмата

Случаи из клиничната приктика

Братанов Бр., Ц. и Д. Б. Павлова - Вродена токсоплазмоза, съчетана с вродена хипотиреоза

Рецензии

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Kurtev, A.: Diabctic Fetopathy

Stomonyakova, St. - Hyperbilirubinaemia During the Neonatal Period

Clinical and Prophylactic Observations

Rakhneva, R. and St. Kolarov - Incidence in Arterial Hypertension and Hypertensive Reactions in Children between Six and Fifteen Years of Age

Rakhneva, R. - Normal Values cf Arterial Blood Pressure in Children betweeen Seven and Fifteen Years cf Age in Razgrad

Ninо, S., T. Lisiсkоv and S. Sеrafirnоva - Investigations on Наemostasis in Carriers ef Haemophilic Heredity

Ninova, P., G. Radevska and N. Slavkov - Subacute and Chronic Cor Pulmonale of Extrapulmonary Etiology

Karakhanyan, E. and P. Yаnеv - Electrocardiographic Changes in Children with Juvenile Goiter

Stоmоnуakоva, St., D. Nоvасеv аnd K. Todоrоva - Serum Enzyme Activities in Newborn Infants Treated with Orctic Acid

Vassileva, B., J. Jordanov, R. Grigorova and J. Jelev - Functional State of the Adrenal Cortex in Children with Inborn Hypothyroidism

Iосеv, St., Н. Boyadjian and G. Catalbaseva - Lesions of the Central Nervous System after Primary Vaccination against Small Pox in Children up to Two Years cf Age

Pruvcev, N., V. Tzvetkova and R. Tzvetanska - Tonsillectomy in Children with Rheumaioid Arthritis Treated with Corticocsteroids

Pllysiological Investigations

Stоmоnуakоva, St., D. Novacev, V. Kisselkova and K. Todorova - Serum Enzyme Activities in Mothers and Newborn Infants

Tzvetkova, V. and V. Ankov - Adrenal Cortical Response to Cortrosyn Depot in Healthy Children

For the Practice

Tzvetkova, V. and L. Peneva - Estimation cf the Functional Activity the Adrenal Cortex by ACTH Stimulation

Mikhov, Chr., St. Pobornikova, V. Lavrеnоv and G. Hubenov - Diagnostic Problems with Inborn Diaphragmatic Hernia and Relaxation of Diaphragm

Case Reports from the Clinical Practice

Вratanov Br. and D. Pavlova - Inborn Toxorlasmosis Combined with inborn Hypothyioidism

Recensions

ТОМ XV, 2/1976 година, VOLUME XV, 2/1976 year

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Обзори и лекции

Цветкова, В. и Б. Василева - АСТН - структура и биологично действие

Клинични и профилактични наблюдения

Станчев, 3. - Етиология и патогенеза на ранното сексуално узряване

Пенева, Л., Р. Славова и Ж. Желев - Лечение с човешки растежен хормон на деца с хипоптуитаризъм

Цонев, Ив. и Л. Пенева - Промени в растежния хрущял при деца с някои пренатални и постнатални увреждания

Гачева, Й. и М. Маринкев - Проучвания върху честотата на родово-травматичната увреда на раменното сплетение

Давилова, В., Р. Арнаудова, П. Блажева и 3. Ищенко - Грипните и парагрипните инфекции при бременната и родилката и тяхното отражение върху плода и новороденото

Пръвчев, Н., 3. Найденова, М. Якимова и Н. Сарафова - Синуити у деца с астматичен бронхит в ранната възраст

Сарафова, Н., М. Маринкев, Н. Пръвчев и 3л. Найденова - Върху физиосанацията в комплексното лечение на синуита при деца с астматичен бронхит в ранна възраст

Социална педиатрия

Станимирова, Н., 3. Станчев и Ж. Желев - Проучване върху разпространението на ендокринно-обменните заболявания у деца от гр. Плевен

Захариев, Б. - Детското здравеопазване в Полската народна република

Случаи из клиничната практика

Катеринов, Ем. - Свръхбройни интраторакални ребра с принос на 3 случая

Малева, Е. и П. Сгефовскн - Върху два случая с болестта на аерца в кърмаческа възраст

Хроника

Бакалова, Л. и С. Пинкас - XXIV конгрес на асоциацията на педиатрите, говорещи френски език

Братанов, Б р. Ц. - Юбилейни годишнини на Л. Рачев, К. Евстатиев, Др. Бобев и Г. Гизов

In memoriam

Д-р - Иванка Иванова Матеева

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Tzvetkova, V. and B. Vassileva - ACTH - Structure and Bilogical Effect

Clinical and Prophilactic Observations

Stаnсеv, Z. - Etiology and Pathogenesis of Early Sexual Maturation

Peneva, L., R. Slavova and J. Jelev - Treatment of Children With Hypopituitarism with Human Growth Hormone

Тzоnеv, Iv. and L. Peneva - Changes in Growth Cartilage in Children with Pre- and Postnatal Injuries

Gatсhеуa, J. and М. Мarinkеv - Investigations on the Prevalence of j Obstetrical Paralysis of the Brachial Plexus

Davidоva, V., R. Arnaudоva, P. Вlazеva and Z. Istenko - Influenza arid Parainfluenza Virus Inection During Pregnancy and Labor and their Influence on the Foetus and Newborn

Рruvсеv, N., Z. Naidеnоva, M. Yakimоуa and N. Sarafova - Sinuitis in Children with Asthmatic Bronchitis

Sarafоva, N., M. Marinkеv, N. Рruvсеv and Z . Naidеnova - Sanation with the Aid of Physical Therapy in the Complex Treatment Sinuitis in Patients with Asthmatic Bronchitis During Early Childhood

Social Paediatrics

Stanimirova, N., Z. Stanсеv and J. Jelev - Investigations the Incidence of Endocrine and Metabolic Disease in Pleven

Zakhariеv, В. - Medical Care for Children in P. R. of Poland Case Repol from the Clinical Practice

Katеrinоv, Е. - Supplementary Intrathoracic Ribs. Three Case reports

Malеvа, Е. аnd P. Stefovski - Aerua's Disease During Infancy. Two Case Reports

Chronilce

Вakalоva, L. and S. Рinkas - XXIVth Congress of the Association of French Speaking Paediatricians

Вratanоv, Вr. - Anniversaries - L. Racev, K. Evstatiev, Dr. Bobev aand G. Ghizov

Obituary

Dr. Ivanka Ivanova Mateeva

ТОМ XV, 3/1976 година, VOLUME XV, 3/1976 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзор и лекции

Василева, М. и В. Давидова - Вируси и недоносеност

Ккинични и профилактични наблюдения

Клинканова, М. и Ив. Дюкмеджиев - Липса на имуноглобулини А в серума и секретите на деца с астматичен бронхит

Бакалов, Й. Л. - Специфична хипосенсибилизация на деца от ранната възраст, болни от астматичен бронхит

Панчев, Г. - Функционални и морфологични изменения в стомашната лигавица при хроничен хепатит и чернодробна цироза у деца

Дончева, Н. - Злокачествени тумори и вродени малформации у деcата

Шейретова, Е., П. Бояджиев и С. Кецкарова - Сцинтиграфия на слезката със 197 Hg - ВМНР при деца с хематологични заболявания

Шойлекова, М., А. Калева и Ив. Вапцаров - Върху минималните мозъчни увреждания у „непослушните деца"

Даскалов, Ив. - Промени в изтласкването на кръвта от лявата камера при първичните ревмокардити в детската възраст. Апекскардиографски проучвания

Даскалов, Ив. - Морфологични промени в апекскардиограмата и тяхното значение за функционалната диагноза на първичните ревмокарднти в детската възраст

Панчев, Г., А. Радивенска, А. Боянов и Цв. Божкова - Диагностични критерии на механичната жълтеница при вродена атрезия на жлъчните пътища и неонатален хепатит

Дакова, А., С. Димитров, Кр. Траянова и Л. Стефанова - Клинико-епидемиологични проучвания на заболявания с инфекциозен характер в едно кърмаческо отделение

Физиологични наблюдения и изследвания

Трифонова, Л. - Изкуствено хранене и задоволяване потребностите от витамини при здрави кърмачета

За практиката

Хубенова, А. и К. Лазарова - Особености при отравянията с някои нови фенотиазинови препарати в детската възраст

Пачев, Хр. и Б. Кръстев - Върху отравянията с терпентинови въглеводороди у деца

Случай из клиничната практика

Вапцаров, Ив. и Д. Куюмджиев - Върху генерализираната моносиало-ганглиозидоза тип GM. (Norman - Landing-Lipidosis, neurovisceralis generalisata) по повод наблюдаван случай

Коев, Д. и В. Костов - Преждевременен пубертет у момче с аденомозъчна хиперплазия на надбъбречната кора

Хроника

Рецензии

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Vassilеva, M. and V, Davidоva. Viruses and Prematurity

Clinical and Prophylactic Observations

Кlinkanоva, M. and Iv. Dukmedjlev. Lack of Immunoglobulin A in the Blood Serum and Secretions of Children with Bronchial Asthma

Вakalоv, J. Specific Hyposensibillzation During Early Childhood in Children with Asthmatic Bronchitis

Раncеv, G. Functional and Morphological Changes in Gastric Mucosa During Chronic Hepatitis and Liver Cirrhosis

Dоnсеva, N. Malignant Tumours and Malformations in Children

Sheiretova, E., P. Boyadjiev and S. Ketzkarova. Scintigraphy of the Spleen by means of 187 Hg - BMPH in Children with Haematologic Diseases

Shoilekova M., A. Kaleva and Iv. Vaptzarov: Minimal Cerebral Changes in .Naughty" Children

Daskalov, Iv. Changes in the Evacuation of Blood from the Left Chamber in Primary Rheumocarditis in Childhood. Apexcardiographic Investigations

Daskalov, Iv. Morphological Changes in the Apexcardiogram and Their Signficance for the Functional Diagnosis of Primary Rheumocarditis in Chiedhood

Раncеv, G., A. Radivenska, A. Boyanov and Tzv. Вoskova - Diagnostic Criteria of Obstructive Jaundice in Inborn Atresia of the Biliary Tract and Neonatal Hepatitis

Dakova, A., S. Dimitrova, Kr. Trayanova and L. Stefanova - Clinical and Epidemiological Investiganions of Infectious Disease in an Infants Ward

Physiological Observations and Investigations

TrIfоnоva, L. Artificial Feeding and Balance of Vitamin Requirements in Healthy Infants

For Ihe Practice

Hubenova, A. and K. Lazarova. - Peculiarities of Intoxications with some New Phenothiazine Preparations During Childhood

Раcеv, Chr. and B. Krastev: Intoxications with Terpene Hydrocarbons

Case Reports from the Clinical Practice

Vaptzarov, Iv., and D. Kuyoumdjiev. Generalized Monosialogangliosidosis Type GM (Normand - Landing-Lipidosis Neurovisceralis Generalisata). Case Report

Dоеv, D. and V. Rostov. Pubertas Praecox in a Boy with an Adenomatous Hyperplasia of the Adrenal Cortex

Chronicle

Recension

ТОМ XV, 4/1976 година, VOLUME XV, 4/1976 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Клинични и профилактични наблюдения

Бобев, Дp., Ш. Ниньо, Ил. Калев, П. Бояджиев и Хр. Хрстова - Клинико-морфологични проблеми на невробластома в детската възраст

Дончева, Н., М. Радоева и Ц. Русева- - Резултати от комплексното лечение на невробластома и критерии за правилен терапевтичен подход

Цветкова, В. - Реактивност на надбъбречната кора у дена преди и след лечение със синтетичен АКТХ и кортикостероиди

Владимирова, Г. и Цв. Попова-Кипрова - Промени в електроенцефалограмата у деца с медикаментозна алергия

Кънева, Ж., Р. Кацарова, Т. Духовникова и П. Рачов - Гнойни менингити у новородените

Гачева, Й., Л. Васков н М. Маринкев - Проучване върху тъ ната микроциркулация при деца с родово-травматината увреда на раменното с тение посредтсвом радиоизотопен тъканен клирънс

Стефанова-Узунова, М. - Електромиографско изследване на тоничния рефлекс на разтягане у деца със спастични парези на долните крайници

Атанасова, А. и Р. Арнаудова - Рехабилитация на умствената активност на болни деца чрез музика

Физиологични изследвания

Кочкова-Цафарова, 3., М. Стефанова и С. Спасов - Преживяемост на щамове Lactobacterius bulgaricum в чревния тракт на кърмачето

Драгошинова, Р. - Формиране на представа за цвят у деца от ранна възраст

Социална педиатрия

Свинаров, А. Анкетни проучвания върху причините за умиранията на децата на 1-годишна възраст в Шуменски окръг за 5-годишен период

Случаи из клиничната практика

Мишев, П., Н. Калев, А. Калева, Ст. Поборникова, М. Кликканова и Л. Апостолов - Върху възможностите за клинично диференциране на съдовите и бронхиалните аномални на белия дроб

Кьнева, Ж., Ив. Александров, Р. Кацарова и В. Терзийски - Вирусен менингоенцефалит със свръхостро протичане у 4-месечно кърмаче

Хроника

Рецензии

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Clinical and Prophylactic Observations

Воbеv, Dr., S. Nino, II. Кalеv, P. Воуadjiеv, Vl. Spassov and Сhr. Сhristоva - Clinical and Morphological Peculiarities of Neuroblastoma in Childhood

Dоnсеva, N.. Al. Radоеva and Тz. Russеva - Results of Complex Treatment of Neuroblastorna and Criteria for a Correct Therapeutic Approach

Тzvеtkоva, V. - Adrenal Cortical Reactivity in Children before and after Treatment with Synthetic ACTH and Corticosteroids

Vladimirоva, G. and Tzv. Popova-Kiрrоva - Changes in EEG in Children with Drug Allergy

Каnеva, Z., R. Кatzarоva, T. Dukhоvnikоva and P. Race - Suppurative Meningitis in the Newborn

Gacеva, J., L. Vaskоv and М. Мarinkеv - Investigations on Tissue Microcirculation in Children with an Obstetrical Injury of the Brachial Plexus by means cf Radioisotope Tissue Clearance

Stеfanоva - Оuzоunоva, M. - Investigation of Tonic Stretch-Reflex by means of Electromyography in Children with Spastic Paresis of the Lower Extremities

Athanassоva, A. and R. Arnaudоva - Rehabilitation of Mental Activity in Sick Children with the Aid of Music

Physiological Investigations

Косkоva-Tzafarоva, Z., M. Stеfanоva and Sp. Sрassоv - Viability of Lactobacterium Bulgaricum Strains in the Intestinal Tract of Infants

Dragоsinоva, R. - Formation cf Colour Notion in Children During Early Childhood

Social Pediatrics

Svinarоv, A. - Causes for Death in Children up to One Year of Age in the District of Sumen. Results of an Inquiry During a Five Year Period

Misеv, P., N. Kalеv, A. Kalеva, St. Роbоrnikоvа, М. Кlinkanоva and L. Ароstоlоv - Possibilities for Clinical Differentiation of Vascular and Bronchial Anomalies of the Lungs

Каnеva, Z,, Iv. Alехandrоv, R. Katzarоvа аnd V. Теrziiki - Virus Meningoencephaiitis with a Peracute Course in a Four Months Old Infant

Chronicle

Recensions

ТОМ XV, 5/1976 година, VOLUME XV, 5/1976 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Клинични и профилактични наблюдения

Ангова, В., В. Лалов, В. Андреева, Т. Симеонова, Ф р. Ескенази, И. Йорданова, А. Куфарджиева, Ф. Крутилин, М. Гизова, Ст. Бурова и П. Переновска - Дихателна недостатъчност прм заболявания на бронхо-пулмоналната система у децата

Антова, В., В. Лалов, В. Андреева, Т. Симеонова, И. Йорданова, Фр. Ескерази, А. Куфарджиева, Ф. Крутилин, Ст. Бурова, М. Г изова и П. Переновска. - Проучвания върху артериалната хипоксемия при заболявания на дихателната система в детската възраст

Гизова, М., Ст. Бурова, А. Куфарджиева и Ф. Крутилин - Електрокардиографски промени при деца с остра дихателна недостатъчност

Василева, М. - Серумни антитела срещу цитомегалния вирус при новородени, установени чрез индиректния хемаглугинационен тест

Давидова, В. и С, Клайн - Ниво на IgM при новородени деца от майки, преболедували през бременността от остри респираторни инфекции

Давидова, В. и П. Блажева - Участието на грипните вируси при фебрилните аборти по време на една епидемия

Рашеева, Бл. - Ваксинацията като провокиращ момент при ревматичните

заболявания

Дончева, Н., Л. Величков, Бр. Братанов и И. Христозова - Диагностични трудности при случаи от хистиоцитоза Х в детската възраст

Дженев, Ив. - Катамнестични данни за ревматично болни деца, рехабилитирани във филиала в с. Стожер

Кръстева, И. и В. Христов - Мястото на нетравматичния мозъчен оток в детската патология

Дянков, Е. - Върху някои промени в хемоглобиновия профил при острата левкоза в детската възраст

Кръстева, И. и Е. Магунска - Сравнително изследване на стомашната секреция по метода на Lambling и Bernier и кофеинова проба у деца сьс стомашно-чревни заболявания

Диагностични и лабораторни изследвания

Стомонякова, Ст. - Кьм проблема за определяне концентрацията на билирубина в периода на новороденото

Цонзарова, Ст. - Нашият опит с микрокатетеризацията в детската възраст

Физиологични наблюдения

Кочкова-Цафарова, 3. - Активност на ензима левцинаминопептидаза кърмачета в зависимост от възрастта

Мутафчиев, Д. А. и Е. Гачев - Динамика на желязото и желязосвърващия капацитет в млякото в хода на лактацията

Социална педиатрия

Захариев, Б. - Профилактичните прегледи на децата и учащите се

За практиката

Бобев, Др. и В. Вълов - Спешни състояния у новороденото

Случаи из клиничната практика

Станчев, 3., Е. Симеонов и Б. Василева - Адренолевкодистрофия

Кертикова, С т. и Е. Дянков - Цитологични, цитохимични и ултраструктурни особености на клетките на Gaucher

Райков а, М. - Висцерална форма на вродената токсоплазмоза

Дженев, Ив. - Върху доброкачествените (идиопатични) перикардити в кърмческата вьзраст

Караганчева, С., Л, Пенева и Р. Славова - Синдром на Ellis-van Creveld

Хроника

In memoriam

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Clinical end Prophylactic Observations

Antova, V., V. Lalov, V. Andreeva, Th. Simeonova, Fr. Eskenazy, I. Jordanova, A. Kufardzieva, F. Krutilin, M. Qhizova, St. Burova and P. Perenovska - Respiratory Insufficiency During Diseases of the Bronchial and Pulmonary System in Children

Antova, V., V. Lalov, V. Andreeva, Тh. Simeonova, I. Jordanova, Fr. Eskenazy, A. Kufardzieva, F. Krutilin, St. Burova, M. Ghizova and P. Perenosvka - Investigations of Arterial Hypoxemia in Diseases of the Respiratory System in Childhood

Ghizova, M., St. Burova, A. Kufardzieava and F. Krutilin - EGG Changes in Children with Acute Respiratory Insufficiency

Vassilеva, M. - Serum Antibodies against Cytomegaly Virus in Newborn Infants Established with the Aid of Indirect Haemaglutination Test

Davidova, V. and S. Klein - IgM - Level in Newborn Infants Following Acute Respiratory Disease of their Mothers During Pregnancy

Davidova, V. and P. Blazеva - Participation of Influenza Virus in Febrile Abortion During Epidemics

Rasееva, B l. - Vaccination - a Provoking Moment in Rheumatic Disease

Donceva, N., Br. Bratanov, L. Vеlickоv and I. Hristosova - Clinical and Paraclinical Parameters and Diagnostic and Therapeutical Problems During Histiocytosis in Children (10 Case Reports)

Dzеnеv, I v. - Catamnestic Data on Children with Rheumatic Fever

Krusteva, I. and V. Christova - Cerebral Edema of Nontraumatic Origin in the Pathology of Childhood

Dyankov, E. - Changes in Haemoglobin Patterns During Acute Leukaemia in Childhood

Krusteva, I. and E. Magunska - A Comparative Study on Gastric Sedition with the Aid of Lambling and Bernier's Method and the Caffeine Test in Children with Gastro-Intestinal Diseases

Diagnostic end Laboratory Investigations

Stomonyakova, St. - Further Data on the Problem Concerning the Estimation of Bilirubin Concentration During the Newborn Period

Тzоnzarоva, M. - Our Experience with Microcatheterization in Childhood

Physiological Observetions

Ксckоva - Тzafarоva, Z. - Leucine Aminopeptidase Activity in Infants and Its Correlation with Age

Mutafciеv, D. and E. Gасеv - Dynamic of Iron and Iron Binding Capacity in the Milk During Lactation

Social Pediatrics

Zakhariеv. B. - Prophylactic Examinaticn of Children and Pulils

For the Рractice

Воbеv, Dr. and V. Vulоv - Emergency States in the Newborn

Case Reports from the Clinical Practice

Stancev, Z., E. Simeonov and B. Vassileva - Adrenal Leukodystrophy

Кеrtikоva, St. and E. Dyankov - Cytological, Cytochemical and Ultrastructural Peculiarities of Gaucher's Disease

Rяikоva, M. - Visceral Form of Inborn Toxoplasmosis

Dzеnеv, I v. - Benign (Idiopathic) Pericarditis in Infancy

Karaganсеva, S., L. Реnеva and R. Slavоva - Ellis - Van Creveld's Syndrome (Chondroectodermal Dysplasia)

Chronicle

In memiriam

ТОМ XV, 6/1976 година, VOLUME XV, 6/1976 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Лихарска, К. - Левкоцитарният интерферон като показател за реактивност на организма

Клинични и профилактични наблюдения

Сарафова, Н., Л. Цветкова, Т. Драгиев, Ст. Стомоняк, С. Клайн и М. Казакова - Динамика на някои показатели за реактивност при деца с астматичен бронхит от ранна възраст под влияние на курс ултравиолетово облъчване

Бояджиев, П., А. Игнатов и Ш. Ниньо - Артросцинтиграфски проучвания с 99мТс при деца, болни от хемофилия.

Христов, Л., П. Бояджиев и Ш. Ниньо - Общ белтък, белтъчни фракции и имуноглобулини при болни от хемофилия „А" деца

Михайлова, Е. - Оценка на активността на ревматоидния артрит у деца с помощта на биологични показатели

Радивенска, А. и Г. Панчев - Хроничен улцерохеморагичен колит в деската възраст

Панчев, Г. и А. Радивенска - Някои особености на болестта на Wilson-Коновалов в детската възраст

Ниньо, Ш., П. Бояджиев, Ил. Калев, В. Спасов, Д. Бобев и Д. Дяков - Белодробна пневмоцистоза у деца с малигнени заболявания

Михов, Хp., Е. Михайлова и М. Сърбинова - Върху оточноанемичната форма на муковисцидозата

Бойкинов, Б. и Ц в. Люцканова - Проучване физическото развитие при деца с вторични тубулопатии

Цонева, М., Г. Вълков, М. Крачунова, А. Тоцева, Л. Лукнов, Л. Йорданова, В. Георгиева, Т. Лозанова, М. Стокова и М. Кацарова - Популационно-цитогенетични изследвания в

България

За практиката

Исаева, Л. - Актуални въпроси по закаляването на децата

Случаи из клиничната практика

Катеринов, Ем., Ил. Бойкинов и Ив. Цонев - Натрупване на мастна тъкан в гръдния кош у деца при лечение с гликокортикоиди

Мумджиев, Н., М. Цонзарова и А. Савова - Вродена артерио-венозна фистула на коронарните артерии

Поборникова, Ст., Е. Генев и Ант. Стефанова - Върху един случай със синдрома на Potter

Влаев, С. - Възможности за лечение на алкохолната кома и алкохолната енцефалопатия в детската възраст

Годишно съдържание на сп. Педиатрия - 1976 г.

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Likharska, K.: Leukocytary Interferon - an Index for the Reactivity of the Organism

Clinical and Рrophylactic Observations

Sarafоva, N., L. Tzvetkova, Тh. Draghiеv, S. Stomonyakоva, S. Klein and М. Кazakоva - Dynamics of Parameters for the Reactivity of the Organism in Children with Asthmatic Bronchitis During Early Childhood under the Influence of Ultraviolet Irradiation

Воуadjiеv, P., A. Ignatоv and S. Nino - Arthroscintigraphy with 99mTc in Children with Hemophilia

Сhristоv, L., P. Boyadjiev and S. Ninо - Total Serum Protein, Protein Fractions and Immunoglobulins in Children with Hemophilia „A"

Мikhailоva, E. - Evaluation of the Activity of Rheumatoid Arthritis in Children with the Aid of Biological Parameters

Radivenska, A. and G. Pancev - Chronic Ulcerohaemorrhagic Colitis in Childhood

Pancev, G. and A. Radivеnska - Some Peculiarities in Wilson - Konovalov's Disease

Nino, S., P. Boyadjiev, II. Kalеv, Wl. Sрasоv, Dr. Bobev and D. Jуakоv - Pulmonary Pneumocystosis in Children with Malignant Disease

Мikhоv, Сhr., Е. МikhaiIova and M. Sarbinova: - Edemoanaemic Form of Mucoviscidosis

Воуkinоv, В. and Tzv. Ljutzkanоva - Investigations on Physical Development in Children with Secondary Chronic Tubulopathies

Tzоnсva, M., G. Vulkоv, M. Krасunоvа, А. Тоtzеva, L. Lukanоv, L. Jоrdanоva, V. Ghсоrghiеva, Th. Lоzаnоva, M. Stоуkоуa and М. Кatzarоva - Population-cytogenetic Investigations in Bulgaria

For the Practice

Issaeva, L. - Actual Problems in the Hardening of Children

Case Reports from the Clinical Practice

Katerinоv, E., II. Воуkinоv and Iv. Tzоnev - Accumulation of Fatty Tissue in the Thorax of Children During Therapy with Glycocorticoids

Mumdjiev, N., M. Tzonsarova and A. Savоva - Inborn Arteriovenous Fistula of the Coronary Arteries

Pobornikova, St., E- Ghenev and A. Stefanova - Potter's drome. Case Report

Vlaey, S. - Possibilities for the Treatment of Alcoholic Coma and Alcoholic Енсеphalopathy in Childhood

Начало^^ Top ^^