www.spisanie-pediatria-bg.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Години на издаване
E-mail Print

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ТОМ XVI, 1/1977 година, VOLUME XVI, 1/1977 year

ТОМ XVI, 2/1977 година, VOLUME XVI, 2/1977 year

ТОМ XVI, 3/1977 година, VOLUME XVI, 3/1977 year

ТОМ XVI, 4/1977 година, VOLUME XVI, 4/1977 year

ТОМ XVI, 5/1977 година, VOLUME XVI, 5/1977 year

ТОМ XVI, 6/1977 година, VOLUME XVI, 6/1977 year

______________________________________________________________________________________

ТОМ XVI, 1/1977 година, VOLUME XVI, 1/1977 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Дамянова, М. и М. Атанасова - Инсулинови антитела и тяхното клинично значение

Клинични и профилактични наблюдения

Дамянова, М., А. Илков и О. Копаранова - Инсулинсвързващ капацитет и свързан инсулин при здрави деца и деца със захарен диабет

Дамянова, М. и М. Атанасова - Глюкозоасимилационен коефициент и инсулинова секреция при начална ремисия на захарен диабет

Виличкова, Д. - Междукамерни дефекти с аортна недостатъчност

Славков, Н., П. Нинова и К. Бояджиев - Някои аспекти на аспленичния и полиспленнчиия синдром

Статева, Ст., Мл. Шулева, М. Поппандова, Хр. Христова, Л. Христов и Д. Павлов - Резултати от диетичното лечение на деца с фенилкетонурия, диагностицирани след първата година

Велчева, Х. - Проучвания на остри отравяния в детската възраст

Социална педиатрия

Бонева, Ив., Ив, Михайлов, А. Михова, С. Николаева, Р. Петкова и Ю. Топов - Сравнително патолоанатомично проучване на причините за смъртта в детската възраст

Кнап, А. - Скрииирчне на веществообмекни смущения. - Проблеми и резултати

За практиката

Русева, Н. - Рационално хранене в кърмаческата и ранната декка вьзраст.

Случаи из клиничната практика

Бобев, Дp., Р. Митрова и Л. Христов - Лекарствено индуциран lupus erythematodes riisseminatus

Серафимова, С., И. Йорданова и Хр. Христова - Хипопротромбинемия и витамин К-дефицит с описание на три случая

Анотации

Петковa-Боцова, М. - Честота на артериалните хипертонии при деца от 7-до 15-годишна възраст в Плевенски окръг

Дженев, Ив. - Някои резултати от проучване на артериалното налягане на децата от гр. Толбухин

Рецензия

Конгреси, конференции, симпозиуми

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Revis and Lectures

Damyanova, M. andM. Athanassova - Insulin Antibodies and their Clinical Significance

Clinical and Prophylactic Observations

Damyanova, M., A. Ilko vard O. Koparanova - Insulin Binding Capacity and Bound Insulin in Healthy Children with Diabetes Mellitus

Dainуanova, M. and M. Athanчssova - Ratio of Glucose Assimilation and Insulin Secretion During Initial Remission in Diabetes Mellilus

Veligkova, D. - Interchamber Defects with Aortic Insufficiency

Slavkov. N., P. Ninova and К. Воуadjiеv - Some Aspects of Asplenic inn Polysplenic Syndromes Statеva, St., M. Shulеvа, М. Рopandova, Chr. Сhristova, L. Сhristov and D. Рavlov - Results of Dietary Therapy of Children with Phenylketonuria Diagnosed after the First Year of Life

Velgeva, H. - Investigations in Acute Poisoning in Childhood

Social Pediatrics

Воrеva, Iv., Iv. Mikhailov, A. Mikhova, S. Nikolaеva, R. Pеtkova and J.Topov - Death Causes in Childhood. A Comparative Pathological Anatomical Study

Knapр, А. - Screening of Metabolic Disturbances Problems and Results

For the Practice

Russеva, N. - Rational Feeding During Infancy and Eariy Childhood

Case Report from the Clinical Practice

Bobеv, Dr., R. Mitrova and L. Сhristov - Drug Induced Lupus Erytherratcyus Dis'emir.atus

Serafimova, S., I. ,lorddnova and Сhr. Сhristova – Hypoprotrombinaemia and Vitnnnn K Deficiency. Three Case Reports

Annotations

Реtkova-Воtzova, M. - Incidence of Arterial Hypertension in Children between 7 - 15. Years of Age in Pleven District

Djеnеv, lv. - Some Results from the Investigations of Arterial Hypertension in Children in Toibukhin District

Recensions

Сongresses, Conferences, Symposia

ТОМ XVI, 2/1977 година, VOLUME XVI, 2/1977 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Станчев, 3. - Функция на надбъбречната кора през пубертета

Клинични и профилактични наблюдения

Силяновска, Е., И. Керековски, М. Поппандова, С. Маламова, М. Узунова, П. Петков и М. Георгиева - Разпространение, рискови фактори и клинични форми на церебралната парализа в най-ранната детска възраст

Гачева, Й. - Ролята на безусловните двигателни рефлекси при ранната диагностика на деца с родова травма на раменното сплетение

Бабунашвили, Н. и М. Мдивани - Към въпроса за състоянието на сърдечно-съдовата система у децата с ексудативна диатеза

Караханян, Е. и Г. Дражев - Проучване на спонтанния розетъчен и бласттрансформарционен тест при ювенилна струма

Велчева, Х. - Активност на каталазата в серума в присъствието на хинин

Физиологични изследвания

Мумджиев, Н. и В. Иванова - Проучване на сърдечната електромеханична систола в детската възраст

Социална педиатрия

Арнаудов, И. - Консултативна педиатрична помощ на детското население от района на АПК „Ленин" - Нови Кричим

Педагогически проблеми на обучението по педиатрия

Минчев, П. - Системен подход при съставяне на учебните програми по педиатрия

За практиката

Мaриикев, М., Е. Силяновска и Н. Сарафова - Светлината като средство за профилактика на ядрения иктер

Случаи из клиничната практика

Бурова, С., Ф. Крутилин, А. Куфарджиева - Мегаезофагът като причина за хронични пневмопатии в детската възраст

Симеонов, Е. и З. Станчев - Атрофия на зрителните нерви и ювенилен захарен диабет

Лачева, Т, и 3л. Найденова - Обща или единична сърдечна камера

Пенева, Л., Р. Славова и Л. Божков - Върху един случай с Osteogenesis imperfecta тип Lobstein.

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Stаnсеv, Z. - Function of the Adrenal Cortex During Puberty

Clinical and Prophylactic Observations

Silуаnоvska, E., I. Кеrеkоvski, M. Popandova, S. Malamovа, М. Ouzounova, P. Реtkоv and M. Ghеоrghiеva - Incidence, Risk Factors and Ciinical Forms of Cerbral Palsy in Earliest Childhood

Gatсhеva, J. - The Role of Unconditional Motor Reflexes in Fariy Diagnostics in Children with Obstetric Injury of the Brachial Plexus

Ваbunashvili, N. and М. Mdivani - The Cardio-Vascular System in Children with Exudative Diathesis

Karakhаnуаn, E. and G. DraIev - Investigations on the Spontaneous Rosette-Forming and Blasttransformation Test in Juvenile Goiter

Velсеva, H, - Catalase Activity in the Presence of Quinine Physiological Investigations

Мumdjiev, N. and V. Ivanоva - Investigations on the Cardiac Electromechanical Systole in Childhood

Social Pediatrics

Arnaudоv, I. - Consultative Pediatric Care in the Region of the Agrarian Industrial Complex „V. I. Lenin" in the Town of Novi Kricim

Pedagogical problems of teacing pediatry

Mincev, P. - A Systematic Approach to Programmes in Pediatrics

For the Practice

Marinkev, M., E. Silуanоvska and N. Sarafоva - Light in the Prevention of Kernicterus

Case Reports from the Clinical Practice

Воurоva, S., F. Krutilin and А. Коufardjieva - Megaesophagus as a Cause for Chronic Pneumopathies in Childhood

Simeonov, E. and Z. Stancev - Atrophy of the Optic Nerves and Juvenile Diabetes Mellitus

Lасеva, T. and ZI. Naydenova - Common or Single Cardiac Chamber. Case Report

Рeneva, L., R. Slavоva and L. Воzkоv - Osteogenesis Imperfecta Type Lobstein. Case Report

ТОМ XVI, 3/1977 година, VOLUME XVI, 3/1977 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Андреев, Ив. - За отношението на педиатъра към въпросите, свързани с възпитанието на децата

Горанова, Св. К. - Участие на растежния хормон в поддържане на нормалната

и патологичната въглехидратна обмяна

Клинични и профилактични наблюдения

Ниньо, Ш., Хр. Христова, Ил. Кадев - Особености в протичането на хемофилията през кърмаческия период

Серафимова, С., А. Илков - Имуноелектрофоретично определяне на антихемофилния глобулин

Серафимова, С. - Доказване на носитедство при хемофилия А (дефицит на Ф VIII)

Дундова, Р. - Проучване влиянието на някои пренатални фактори ва растежа върху теглото и ръста на новороденото

Керековски, Ив., М. Георгиева, Е. Сяяяновска, М. Поппандова, М. Узунова, С. Маламова, П. Петков – Някои диагностични проблеми при деца с психоневрологични заболявания

Станкушев, Т., Е, Разбойникова - Към въпроса за етиологията на алкохолизма (Депривация, фрустрация и протестно поведение в детска и юношеска възраст)

Кръстев, Б., Хр. Пачев, Ст. Василева, В. Мандулов, 3. Николов - Върху микоплазмените пневмонии в детската възраст

Башева-Станева, Л., Й. Бакалов, А. Стефанова, Б. Мустаков, А. Арнаудова - Петнадесетгодишният опит на детския алергологичен сектор при Детската клиника на НИП - София

Социална педиатрия

Пинкас, С. - Анализ на развитието на детските ясли през 1975 г

Физиологични наблюдения

Исаева, Л., В. Братанова - Топлинно състояние на кърмачета по време на сън при различни температури на въздуха в помещението

Братанова, В., А. Филипова, П. Текелиева - Опит за създаване на оптимален температурен режим и влажност в яслите

Педагогически проблеми

ЛЬинчев, П. - Върху оценката на преподаването

За практиката

Братанов, Бр. Ц., Ив. Пенчев, Е. Воденичарова - Трудности в диагностиката на глутеновата ентеропатия (глутениндуцирана цьолиакия)

Денчев, Хр. - Профилактика на слабинната херния в ранната детска възраст

Случаи от клиничната практика

Спасов, Вл., Ил. Калев, П. Бояджиев - Клинико-генетични проучвания при миеломоноцитарната левкоза у децата

Михов, Хp., К. Агопян, Н. Мумджиев - Първична фиброза на миокарда при муковисцидоза

Иванчев, И., Х р. Христов, Б. Божикин, М. Михова, Г. Загуров - Рядка клинична проява на муковисцидоза у шестгодишно дете

Георгиева, М., Ив. Керековски, Ив. Цонев - Енцефаломалация с множествени кухинни образувания в ранната кърмаческа възраст

Калева, А., Ст. Миленков - Хилоторакс у дете с благоприятен изход след кортизоново лечение

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

AndreeF, Iv. - The Pediatrician's Attitude towards Problems of the Education of Children

Goranova, Sv. - Participation of Growth Hormone in the Maintenance of Normal and Pathological Carbohydrate Metabolism

Clinical and Prophylactic Observations

Nino, S., Сhr. Chritrova, II. Кalеv - Peculiarities in the Evolution of Hemophilia During Infancy

Serafimova, S., A. Ilkov - Immunoelectrophoretic Estimation of Antihemophilic Globulin

Serafimova, S. - Demonstration of Hemophilia A Carrier State (F. VIII Deficit)

Dundova, R. - Investigation on the Influence of some Prenatal Factors on Weight and Height in the Newborn

Kerekovski, Iv., M. Gheorghieva, E. Siiyanovska, M. Poppandova, M. Ouzounova, S. Malamova, P. Petkov - Some Diagnostic Problems in Children with Psychoneurologic Disease

Stankuiev, Th., E. Razboynikova - Etiology of Alcoholism (Deprivation, Frustration and Protestant Conduct During Childhood and Adolescence)

Кrustеv, В., Сhr. Расеv, St. Vassilеv, V. Mandulоv, Z. Nikоlоv - Mycoplasma Pneumonia in Childhood

Вashеva - Stаnеva, L., J. Вakalоv, A. Stеfаnоvа, В. Мustakov, A. Arnaudova - Filteen Years of Experience in the Sector of Aller gology of the 1st Pediatric Clinic of the Institute of Pediatrics at the Medical Academy - Solia

Social Pediatrics

Рinkas, S. - An Analysis of the Development of Creches During 1975

Physiological Observations

Isaeva, L., V. Вratanova - Thermal Condition of Infants During leep under Various Temperatures of the Air in the Room

Bratanpva, V., A. Filроva, P. Теkelieva - A Trial to Build up an Optimal Regimen for Temperature and Humidity in Creches

Pedagogical Problems

Mincеv, P. - Assessment of Teaching

For the Practice

Bratanov, Br., Iv. Penceva, E. Vodenicarova - Difliculties in the Diagnosis of Gluten Enteropathy (Gluten induced Coeliac Disease)

Dencev, Chr. - Prevention of Inguinal Hernia in Early Childhood

Case Reports from the Clinical Practice

Spassov, V., II. Kalev, P. Boyadjiev - Clinical and Genetical Investigation in Myelo-Monocytic Leukaemia in Childhood

Mikhov, Chr., K. Agopyan, N. Mumdjiev - Primary Fibrosis of the Myocardium in Mucoviscidosis

Ivancev, Iv., Chr. Christov, B. Bozikin, M. Mikhov, G. Zaghurov - A Rare Clinical Manifestation of Mucoviscidosis in a Six Years Old Child

Gheorgieva, M., Iv. Kerekovski and Iv. Tzonev - Encephalomalacia with Multiple Cavities in Early Childhood

Kaleva, A., St. Milenkov - Chylothorax with a Favourable Outcome in a Child under Cortisone Therapy

ТОМ XVI, 4/1977 година, VOLUME XVI, 4/1977 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Симеонов, Е. и 3. Станчев - Компютерна диагностика в педиатрията

Клинични и профилактични наблюдения

Керековски, Ив., М. Георгиева, Е. Силяновска, М. Поппандова, М. Узунова, С. Маламова и П. Петков - Честота и клинични форми на психоневрологичните заболявания при децй на възраст от 6 месеца до 1 година и 6 месеца в София

Бойкинов, И. Н., М. Тодорова, Е. Катеринов, А. Каракашов, Е. Михайлова, А. В. Долгополова и сътp., Р. Бардфелд.С. Достал, Е. Вилкошевски, К. Лоренц, Й. Оперман - Диагностични критерии на ревматоидния артрит в детската възраст

Бойкинов, И. Н., Т. Милковска-Димитрова и И. Цонев - Явления на мезенхимна дисплазия у деца с ревматоиден артрит

Давидова, В., Р. Арнаудова и П. Блажева - Проучване ролята на аденовирусните инфекции при бременни и тяхното отражение върху плода и новороденото

Василева, М., П. Блажева и Р. Арнаудова - Серологични данни върху цитомегаловирусната инфекция при бременната, плода и новороденото

Василева, М. - Комплементосвързващи антитела срещу цитомогичия вирус при деца от ранната възраст

Стомонякова, Ст., Д. Новачев и К. Тодорова - Клинично-лабораторни показатели у новородени деца, третирани с фенобарбитал и никетамид

Калайджиева, Л., И. Кременски и А. Серафимов - Клинично-лабораторно проучване върху проблема за галактоземията у нас

Ангелова-Гатева, П. - Хемоглобинови компоненти в ранната детска възраст

Ангелова-Гатева, П., М. Маринова и Е. Неделчева - Фетален хемоглобин в ранната детска възраст

Димитров, Ст. и Е. Дянков - Хемоглобинов профил при хомозиготната форма на ?-таласемия у деца до тригодишна възраст

Велчева, Х. - Сърдечно-съдов синдром при интоксикация с хинин в детската възраст

Попов, М. - Алкохолни отравяния в детската възраст

Величков, Л. и Й. Гачева - Рентгенологични проучвания при деца с родово травматично увреждане на раменния сплит

Социална педиатрия

Цонев, М. - Педиатрична помощ в HP България през периода 1965 - 1975 г.

Митева, Ю. - Социални взаимоотношения в играта на децата през третата година

Петков, Г. и Ю. Митева - Ролята на детските ясли за правилното развитие и възпитание на децата до тригодишна възраст

Захариев, Б. - Резултати от задълбочените профилактични прегледи на децата в района на четири столични поликлиники

Педагогически проблеми на педиатрията

Минчев, П. - За лекционния метод на преподаване

Коева, Н. и В. Вълов - Случай на гигантски пигментен невус у новородено дете

In memoriam

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Simeonov, E. and Z. Stancеv - Computer Diagnostics in Pediatrics

Clinical and Prophylactic Observations

Kerekovski, Iv., M. Gheorghieva, E. Silyanovska, M. Poppandova, M. Оuzounova, S. Malamova and D. Petkov - Prevalence and Clinical Forms of Psychoneurologic Disease in Children between Six Months and One and a Half Year of Age

Воуkinоv, II., М. Тhоdоrоva, E. Katerinov, А. Каrakashoff, E. Mikhailova, A. V. Dolgopolova and coauthors R. Bardfeld, S. Dostal, E. Wilkoszewski, K. Lorenzand J . Oppermann - Diagnostic Criteria in Rheumatoid Arthritis in Childhood

Воy'kinоv, II., Т h. Milkоvska-Dimitrоva and Iv. Тzоnеv: Connective Tissue Dysplasia in Children with Rheumatoid Arthritis

Davidova, V., R. Arnaudova and P. Вlaiеva - Investigation on Role of Adenovirus Infection in Pregnant Women and its Influence on the Fetus and the Newborn Infant

Vassilеva, M., P. Вlazеva and R. Arnaudova - Serologic Data on Cytomegaly Virus Infection in Pregnant Women, Fetuses and Newborn Infants

Vassileva, M. - Complement Binding Antibodies against Cytomegaly Virus in Children During Early Childhood

Stomonyakova, St., D. Novacev and K. Thodorova - Clinical - Laboratory Parameters in Newborn Infants Treated with Phenobarbital and Nicetamide

Kalaidzieva, L., I. Kremenski and N. Serafimov - Clinical - Laboratory Investigation on the Problem of Galactosaemia in this Country

Anghеlоva-Gatеva, P. - Hemoglobin Components in Early Childhood

Anghеlоva-Gateva, P., M. Marinova and E. Nedelceva - Fetal Hemoglobin in Early Childhood

Dimitrov, St. and E. Dуankоv - Hemoglobin Pattern in Homozygote Form of ?-Thalassaemia in Children up to Three Years of Age

Vеl?еva, H. - Cardio-Vascular Syndrome in Quinine Poisoning During Childhood

Popov, M. - Alcohol Intoxication in Childhood

VеliСkоv, L. and J. Gatcheva - Х-Ray Investigations in Children with Obsteric Injury of Plexus Brachialis

Social Pediatrics

Tzоnеv, M. - Pediatric Care in the PR Bulgaria 1965 - 1975

Miteva, J. - Social Relations at Play among Children in Early Childhood

Petkov, G. And J. Miteva - The Role of Creches for a Correct Development and Education of Children up to the Age of Three Years

Zakhariev, B. - Results of Extensive Prophylactic Examination of Children in Four Policlinics in Sofia

Paedagogical Problems in Pediatrics

Minсеv, P.: Method of Lecturing in Teaching

Koeva, N. and V. Valov - Case of gigantic nevus pigmentoscus in newboru chid

In Memoriam

ТОМ XVI, 5/1977 година, VOLUME XVI, 5/1977 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Стоименов, Г,, Ш. Ниньо - Проблеми на плода и новороденото - основни задачи на Института по акушерство и гинекология и на Института по педиатрия

Спасов, Вл., Ш. Ниньо - Математико-генетични методи, приложени при генеалогичните проучвания на хемофилията в HP България

Клинични и профилактични наблюдения

Цонев, М, Д: Василев, К. Спасова, С. Пинкас - Социално-хигиенни въпроси за грижите за плода и новороденото

Василев, Н., Д р. Бобев - Електронномикроскопска цитоморфология на острата лимфатична левкемия в детската възраст

Силяновска, Е., Р. Арнаудова, Н. Коева - Ранна диагноза, лечение и профилактика на родовия травматизъм у новороденото

Симеонов, Е. - Дородова диагностика на наследствените болести

Киселкова-Вълова, В., Е. Събева-Силяновска - Идиопатичен респираторен дистрес-синдром

Киселкова, В., Н. Коева - Малки за гестационната възраст новородени деца

Братанов, Бр. Ц., Б. Василев, Х р. Михов, Д. Новачев, Б. Сугурева-Рачева, Н. Катранушкова - Инфекции на майката, плода и новороденото

Киселкова-Вълова В. - Фармакология и терапия в перинаталния период

Киселкова-Вълова, - Върху някои проблеми на имунитета и инфекциите у новороденото

Даскалова, Е. - Влияние на фототерапията върху трансамииазите на доносени деца с хипербилирубинемия

Спасов, С. М., 3. Кочкова-Цафарова - Бактериалната флора на храносмилателния тракт у кърмачетата във връзка с хранене и дизбиозата

Социална педиатрия

Ананощева, С., Н. Мумджиев - Перинатална детска смъртност в Смолянски окръг

Ангелов, А., Ив., Арнаудов - Върху някои аспекти в борбата за намаляване детската смъртност в селата

Случаи от клиничната практика

Анадолийска, А., К. Кънчев - Бъбречнокаменна болест у кърмачетата и ранната детска възраст

Маламова, С., Ив. Керековски - Върху синдрома «Танцуващи очи»

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Stoymenov, G., and S. Nino. Problems of the Foetus and Neonate - Basic Tasks of the Institute of Obstetrics and Gynaecology and the Institute of Paediatrics

Spassov, VI. and S. Ninio. Mathematical Genetic Methods Applied in Geneallogical Studies on Haemophilia in PR Bulgaria

Clinical and Prophylactic Observations

Tzonev, M., D. Vassilev, K. Spassov and S. Pinkhas. Social-Hygienic Problems of the Care for the Foetus and the Neonate

Vassilev, N. and Dr. ВоЬеv. Electron Microscopy Cytomorphology of Acute Lymphatic Leukaemia in Children

Silyanovska, E., R. Arnaudova and N. Koeva. Early Diagnosis Treatment and Prevention of Obstetric Traumatism in the Neonate

Simеоnоv, Е. Prenatal Diagnostics of Hereditary Disease

Kisselkova-Vulova, V. and E. Silyanovska-Subeva. Idiopathic Respiratory Distress Syndrome

Kisselkova-Vulova, V. and N. Koeva. Small for Date Newborn Infants

Bratanov, Br., B. Vassilev, Chr. Mikhov, D. Nоvаcеv, B. Sugareva-Raceva and N. Katranuskova. Infections of the Mother, the Foetus and the Neonate

Kisselkova-Vulova, V. Pharmacology and Therapy in the Neonatal Period

Kisselkova-Vulova, V. Some Problems of Immunity and Infections in the Neonate

Daskalova, E. The Influence of Phototherapy on Serum Transaminase Activity in in Newborn Infants with Hyperbilirubinaemia

Spassov, S. and Z. Kockova. Bacterial Spectrum of the Digestive Tract in Suckling Infants Due to Feeding and Dysbiosis

Social Paediatrics

Ananosteva, S. and N. Mumdjiev. Perinatal Infant Mortality in the Smolyan District

Anghelov, A. and Iv. Arnaudov. Some Aspects of the Problem for Lowering Infant Mortality in the Rural Areas

Case Reports from the Clinical Practice

Anadoliiska. A. and K. Каncеv. Nephrolithiasis During Infancy

Malamova, S. and Iv. Kerekovski, «Dancing Eyes» Syndrome

ТОМ XVI, 6/1977 година, VOLUME XVI, 6/1977 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Ниньо, Ш., С. Пинкас - Грижи за децата в НРБ под благотворното влияние на съветския опит

Куртев, В. - Данни за влиянието на съветската педиатрия върху българската педиатрична наука и практика до 9 септември 1944 г

Клинични и профилактични наблюдения

Пенева, Л., Б. Василева, Е и. Симеонов - Върху лечението на вродената надбъбречна хиперплазия

Калева, А., Б. Паунов - Върху ранната диагноза и лечение на maldescensus tеstis у децата

Калапджиева, Л., И. Кременски - Определяне активността на някои лизозомни хидролази в левкоцити

Спасов, Вл., Ш. Ниньо - Дерматоглифски проучвания на хемофилно болни деца и техните родители

Серафимова, Св. - Проучвания върху имунологичната реактивност на инхибитори на АХГ (фактор VIII)

Коларсв, Ст,, П. Монева, Е. Енев - Клинична характеристика на ставния синдром у деца, болни от ревматизъм

Статева, Ст., М. Шулева, Л. Христов - Спектрофлуориметрично определяне на съдържанието на тирозин в кръвната плазма на деца до двегодишна възраст

Маламовя, С., Е. Силяновска - Ехоенцефалография при здрави деца

Статева, Ст., В. Киселкова, Л. Христов, Л. Калайджиева, И. Коева, Мл. Шулева - Първи резултати от скрийнинга за фенилкетонурия в България

Лачева, Т., В. Антова, Ст. Бурова - Белодробна аномалия при синдрома на Нунан

Христов, Л., Ст. Чобанова - Серумни имуноглобулини при хроничен гломерулонефрит в детската възраст

Социална педиатрия

Цанков, Ю., Л. Исаева, И. Йорданова - Хигиенна оценка на облекло от наши синтетични материали на деца от ранна възраст

Случаи от клиничната практика

Киселкова-Вълова, В., Р. Клясова, Ив. Цонев, Л. Пенева, Д. Радонов - Върху един случай на интраутеринен нанизъм

Петков, Г., Д. Дееничин, Т. Шабанова, К. Натов - Случай на еозинофилен гранулом

Азбучен указател на автори

Азбучен предметен указател

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Ninio, S., S. Pinkhas - Chiid Care in the PR Bulgaria under the Beneficial fluence of Soviet Experience

Khurtev, V. - Data on the Influence of Soviet Paediatric Thought on Paediatrics in Bulgaria During the Period before the 9. IX. 1944

Clinical and Prophylactic Observations

Peneva, L., B. Vassileva, E. Simeonov - Treatment of Congenital Adrenal Hyperplasia

Кalеva, A., B. Paunov - Early Diagnosis and Treamtent of Maldescensus Testis in Children

Kalaydjieva, L., I. Krernensky - Estimation of the Activity of Some Lysosome Hydrolases in Leukocytes

Sрassоv, VI., S. Ninio - Dermatoglyphic Investigations in Children with Haemophilia and Their Parents

Seraf'mova, Sv. - Investigations on the Immune Reactivity cf the Inhibitors of Antihaemophilic Globulin (Factor VIII)

Kolarov, St., P. Moneva, E. Enev - Clinical Charactereistics of the Articular Syndrome in Children with Rheumatic Fever

Stateva, St., M. Suleva, L. Christov - Spectrofluorimetric Estimation of the Tyrosine Content of Blood Plasma in Children up to Two Years of Age

Malamova, S., E. Silyanovska - Echoencephalography in Healthy Children

Stateva, St., V. Кisselkova, L. Christov, L. Kalaydjieva, N. Koeva, M. Suleva - First Results of Phenylketonuria Screening in Bulgaria

Laceva, T., V. Antova, S. Bourova - Pulmonary Anmaly in Noonan's Syndrome. Case Report

Christov, L., S. Uobanova - Serum Immunoglobulins in Chronic Glomerulonephritis in Childhood

Social Paediatrics

Tzankov, J., L. Issaeva, J. Jordanova - Hygienic Evaluation of Synthetic Tissues for Clothing During Early Childhood

Case Reports from the Clinical Practice

Kisselkova-Vulova, V., R. Klyassova, I v. Tzonev, L. Peneva, D. Radonov - Intrauterine Dwarfism. Case Report

Petkov, G., D. Deenicin, Th. Sabanova, K. Natov - Eosinophilic Granuloma. Case Report

Начало^^ Top ^^