www.spisanie-pediatria-bg.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Години на издаване
E-mail Print

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ТОМ XXVIII, 1/1989 година, VOLUME XXVIII, 1/1989 year

ТОМ XXVIII, 2/1989 година, VOLUME XXVIII, 2/1989 year

ТОМ XXVIII, 3/1989 година, VOLUME XXVIII, 3/1989 year

ТОМ XXVIII, 4/1989 година, VOLUME XXVIII, 4/1989 year

ТОМ XXVIII, 5/1989 година, VOLUME XXVIII, 5/1989 year

ТОМ XXVIII, 6/1989 година, VOLUME XXVIII, 6/1989 year

______________________________________________________________________________________

ТОМ XXVIII, 1/1989 година, VOLUME XXVIII, 1/1989 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Буева, А. - Ултразвукова оценка на здравите бъбреци у децата

Драгижева, Е. - Етиология и патогенеза на уроинфекциите в детската възраст

Клинични и профилактични наблюдения

Генев, Е., Д. Грозева, Л. Чакова, М. Бошева, П. Филипов - върху мултиплената артрогрипоза у децата

Ковачева, Ю. - Върху острите диарии и тяхното лечение в кърмаческата възраст

Ковачева, Ю. - Клинико-лабораторна характеристика на непоносимостта към протеините на кравето мляко в кърмаческа възраст

Манева, А., Д- Михайлова, Е.Михайлова,С. Клайн - Серумна протеолитична активност при деца с ювенилен хроничен артрит

Стефанов, С т., Е. Михайлова - Сравнително проучване на препаратите Depo-Medrol и Lederlon при болни с ювенилен хроничен артрит

Райкова, С., Р. Велкова, Н. Яръкова, Е. Желкова, Б. Рачева - Референтни стойности на хемоглобина и хематокрита при недоносени деца

Tодоровa, P., Н. Петрова, Н. Гамакова - Гноен менингит у новородено недоносено дете

Трайков, К., С т. Станков, И- Смилова, Е. Найденова, Г. Беевски - Проучване разпространението на енкопрезата сред децата от 3 до 14 години в някои градове на Южна България

Арнаудова, А., С. Захаридова - Физикална методика за лечение на детските церебрални парализи

Поппандова, М. - Нови проучвания по отношение на заекването в Детската възраст

Случаи от клиничната практика

Михов, Хр., Хр. Димитров, Б. Бойкинов - Рядък случай на съдова аномалия-връзка между arteria subclavia и arteria pulmonalis

Генев, Е., Ст. Поборникова, М. Бошева, Н. Калена - Синдром на Rubinstein - Taybi с допълнителни костни промени

Генев, Е., Е. Михайлова, А. Петров - Асоциация VATER

Генев, Е-, П. Филипов - Синдромът на Beals - Hecht у новородено

Бърлиевa, E-, Л. Коцева - Случай надетеспреекситационен синдром, съчетан с нарушение на сърдечния ритъм и проводимост

Диагностична задача

Юбилей

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Вhuеva, A. - Ultrasonic Assessment of Healthy Kidneys in Children

Draghizeva, E. - Aetiology and Pathogenesis of Urinary infections in Childhood

Clinical and Prophylactic Observations

Ghenev, E., D. Grozeva, L. Cakova, M.Boseva, P. Filipov - Multiple Arthrogriposis

Kovaceva, J. - Acute Diarrhea and its Treatment in Infancy

Kovaceva, J. - Clinical - Laboratory Characteristics of Cow Milk Proteins Intolerance in Infancy

Maneva, A., D. Mikhailova, E. Mikhailоva, S. Klein - Proteolytic Activity of Blood Serum in Children with Juvenile Chronic Arthritis

Stefanov, St., E. Mikhailova - Comparative Study ef Depоt - Medrol and Lederlon in Patients with Juvenile Chronic Arthritis

Rankova, S., R. Velkova, N. Yarakova, E. Zelkova, B. Raceva - Reference Values of Haemoglobin and Haematocrit in Preterm Infants

Todorova, R., N. Реtrоva, N. Gamakova - Purulent Meningitis in Preterm.Neonate

Traikov, K., St. Stankоv, I. Smilova, E. Naidenova, G. Вееvski - Incidence of Encopresis among Children bet ween 3 and 14 Years of Age in some Towns in Southern Bulgaria

Аrnаоudоva, A., S. Zacharidova - Physical Method for Treatment of Cerebral Palsy

Poppandova, M. - New Investigations on Stammering in Childhood

Case Reports from Clinical Practice

Mikhov, Chr., Сhr. Dimitrоv, В. Воуkinоv - Rare Case of Vascular Anomaly Connection between Arteria Subclavia and Arteria Pulmonalis

Ghenev, E., St. Роbоrnikоvа, М. Воsеva, N. Kalеva - Rubinstein - Taiby Syndrome with Additional Bone Changes

Ghenev, E., E. Mikhailova, А. Реtrоv - Association VATER

henev,E., P. Filipov - Beals - Hecht Syndrome in a Neonate

Barlieva, E., L. Koceya - PreexcitationSyndrome Combined with Disturbance in Cardiac Rhythm and Conductivity

Diagnostic Test

Jubilee

ТОМ XXVIII, 2/1989 година, VOLUME XXVIII, 2/1989 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Ковачева, Ю. - Хронична чревна псевдообструкция в детската възраст

Панчев, Г. - Трансплантация на тънко черво

Клинични и профилактични наблюдения

Арнаудова, В., Н. Улевинов, П. Переновска, А. Иванова - Интерферон в лаважна течност у деца с хронична пневмония и бронхиална астма

Нинова, П., Н. Славков, В. Керезова, Р. Цветанска - Късна съдба на неоперираните болни с вродени сърдечни малформации

Проданов, А., П. Бояджиев, Р. Чокоева - Морфологични особености на бронхопулмоналната дисплазия

Иванов, Г., Ив. Галева, Т. Чолчева, Р. Кабакчиева - Тетания при рахит в кърмаческа възраст

Любомирска, А., Б. Радева, М. Атанасова, М. Дамянова - Лечение на деца със захарна болест с електрофореза с 6% разтвор натриев салицилат

Стомонякова, Ст., Е. Силяновска - Глюкоза в кръвта през адаптационния период у новородени деца с повишен риск

Божинова, В., Л. Белопитова, В. Хаджидеков - По някои въпроси на клиниката и диагностиката на мозъчните прояви при синдрома на Sturge - Weber в детската

възраст

Физиологични изследвания

Дойчинова, А., В. Арнаудова, Д. Дундарова - Интерферон в майчината кърма

Гергинова, М., С т. Костянев, М. Иванова - Теоретични стойности на динамичните функционални белодробни показатели при момчета на възраст от 7 до 14 години

Гергинова, М., Ст. Костянев, М. Иванова - Теоретични стойности на бодиплетизмографските показатели при здрави деца от 7 до 14 години

Григорова, P., Е. Христова - Екскреция на алдостерон-18-глюкуронид в урината на здрави новородени деца с ниска телесна маса при раждането

Григорова, Р. - Екскреция на алдостерон-18-глюкуронид в урината на здрави деца

Ангелова-Гатева, П., Я. Владимиров - Еритроцитният протопорфирин - покаказател за оценка на желязодефицитни състояния

Медико-социални проблеми

Митев, Ив. - Актуални проблеми на социалната педиатрия

Гатев, В. - Първичната профилактика - основен проблем на социалната педиатрия

Случаи от клиничната практика

Киров, Ив., Д р. Бобев - Фекалом, погрешно диагностиран като ембрионален тумор

Бобев, Д p., Ив. Киров, С т. Борисова, Хр. Василев - Случай на хемангиоендотелиом на черния дроб

Тодорова, Р., Н. Петрова, Н. Гамакова - Остър хематогенен остеомиелит у новородени

Момчилов, Л. - Случай на конгестивна кардиомиопатия, претърпял успешна сърдечна

трансплантация

Райкова, С., С. Василева - Локализиран осифициращ миозит у недоносено дете

Радева, Б., М. Атанасова, М. Константинова, А. Андреев - Случай на синдрома на Prader - Willi с хромозомна аномалия

За практиката

Георгиева, А. - Приложение на ултразвуковото изследване при деца с малформативин уропатии и уролитиаза

Указание за авторите

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Kovaceva, J. - Chronic Intestinal Pseudoobstruction in Childhood

Раnсеv, G. - Small Intestine Transplantation

Clinical and Prophylactic Observations

Arnaoudova, V.,N. Oulevinov, P. Perenovska, A. Ivanova - Lavage Fluid Interferon in Children with Chronic Pneumonia and Bronchial Asthma

Ninova, P., N. Slavkov, V. Verezova, R. Cvetanska - Late Results in non Operated Patients with Congenital Cardiac Malformations

Prodanov, A., P. Boyadziev, R. Cokoeva - Morphological Peculiarities in Bronchopulmonary Dysplasia

Ivanоv, G., Iv. Galeva, T. Colceva, R. Kabakcieva - Tetania in Children between 0 and 1 1/12 Years of Age

Lubomirska, A., B. Radeva, M. Athanassova, M. Damyanova - Treatment of Children with Diabetes Mellitus by Means of Sodium Salicylate Electrophoresis

Stomonyakova, St., E. Silyanovska - Blood Glucose in Neonates at Risk During the Period of Adaptation

Воzinоva, V., L. Belopitova, V. Hadzidekov - Some Problems in the Clinics and Diagnostics of Cerebral Manifestations in Sturge - Weber's Syndrome in Childhood

Physiological Investigations

Doycinova, A., V. Arnaoudova, D. Dundarova - Interferon in Breast Milk

Gherghinova, M., St. Kostyaner, M. Ivanova - Theoretic Values of Body Plethysmography Indices in Healthy Children between 7 and 14 Years of Age

Gherghinova, M., St. Kostyanev, M. Ivanova - Theoretic Values of Pulmonary Functional Indices in Boys between? and 14 Years of Age

Grigorova, R., E. Hristova - Urinary Excretion of Aldosterone-18-Glucuronide in Neonates with Low Birth Weight

Grigorova, R. - Urinary Excretion of Aldosterone-18-Glucuronide in Healthy Children

Anghelova-Gateva, P., J.Vliadimirov - Erythrocyte Protoporphyrin - an Index for the Assessment of Iron Deficiency States

Medical Social Problems

Mitеv, Iv. - Actuals problems in Social Paediatrics

Gatеv, V. - Primary Prophylactic - a Basic Problem in Social Paediatrics

Case Reports from Clinical Practice

Kirov, Iv., Dr. Вobеv - Faecaloma Erroneously Diagnosed as Embryonic Tumour

Bobev, Dr., Iv. Kirov, St. Borissova, Hr. Vassilev - Haemangioendothelioma of the Liver

Thodorova, R., N. Petrova, N. Gamakova - Acute Haematogenic Osteomyelitis in Neonates

Momcilov, L. - A Case with Congestive Cardiomyopathy Undergoing Successful Heart Trans

plantation

Rankоva, S., S. Vassilеva - Localized Ossifying Myositis in a Preterm Infant

Radeva, B., M. Athanassova, M. Коnstantinоva, A. Andreev - Prader - Willi's Syndrome with Chromosomal Anomaly. Case Report

For the Practice

Gheorghieva, A. - Examination of Children with Malformative Uropathy and Kidney Calculi by Means of Ultrasound

Guidelines for authors

ТОМ XXVIII, 3/1989 година, VOLUME XXVIII, 3/1989 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Ниньо, Ш. - Някои проблеми на хематологията

Панчев, Г. - Трансплантация на черен дроб в детската възраст?

Буева, А. - Възможности на ултразвука при оценка на отделителната система у фетуса

Момчилов, Л. - Използване на доплеровата ехокардиография при някой клапни пороци у децата

Клинични и профилактични наблюдения

Унджиян, С., К. Георгиев, М. Маринов, Хр. Цеков - Резултати от хирургичното лечение на туморите на малкия мозък в детска възраст

Вецка, П.,Хр.Цеков, М. Маринов, К. Георгиев, Ж. Сурчев - Диагностики затруднения при туморите в селарната област

Боневa, P., А. Тодоров - Хемодинамични ефекти на допамин при деца след тотална корекция на тетралогия на Фало

Бонева, P., И. Янчева, Д. Величкова - Проучване върху хемодинамичните ефекти на добутамин при деца след тотална корекция на тетралогия на Фало

Бонева, P., И. Велковск и, Е. Янева, В. Величкова - Приложение на вазодилататор (празозин) при лечение на рефрактерна сърдечна недостатъчност в детската възраст

Милковска-Димитрова, Т., Е. Силяновска, Ат. Каракашев – Кръвно - групови системи АВО и Rhesus при новородени деца с повишен риск

Кираджиева, М., Д. Аладжова - Показатели на киселинно-алкално състояние при новородени с хипертрофична стеноза на пилора - сравнително проучване .....

Драгижева, Е., С. Симеонова, Е. Хр истова, Ив. Цонев - Бактериологична находка у недоносени деца с некротизиращ ентероколит

Давидова, В., М. Василева - Вътреболнични вирусни инфекции

Физиологични изследвания

Спасов, Л. - Импеданскардиографско определяне на ударния обем на сърцето при деца чрез точкови електроди

Костянев, С.,М. Гергинова, М. Иванова - Вариабилност на показателите на форсираната експирация в детската възраст

Пръвчев, В., В. Братанова, Л. Велкова - Водни закалителни процедури и влиянието им върху организма на детето

Медико-социални проблеми

Ачкова, М.,М. Поппандова, Ив. Митев - Проблеми на психиатричната помощ в детската възраст

Керековски, Ив. - Невро-психични проблеми при даровитите деца

Досев, С., Д. Досев - -Детска смъртност при недоносени деца в бившия Русенски окръг през периода 1977 - 1987 г

Кръстев, П., Ц. Пенева, Л. Петров - Насилствена смърт в детската възраст според материал на Патологоанатомичното отделение на Окръжната болница в Михайловград за периода 1978 - 1987 г

Случаи от клиничната практика

Божинова, В., Р. Божилова, Н. Килимов - Да не се забравя туберкулозният спондилит в детската възраст

За практиката

Михов, Хр. - Системното и пълно физикално изследване - залог за своевременна, вярна и пълна диагноза

Терапевтични проблеми на практиката

Йосифов, Й., С в. Бакалова, М. Коларова, Сн. Станкова - Приложение на респивакс при лечението на някои остри белодробни инфекции при деца в двойно сляп опит

Дамянова, М., С. Горанова - Интензифицирано лечение при захарната болест в детската възраст

Божинова, В., Р. Йотова, Л. Белопитова - Върху някои особености на терапията на епилептичния статус в детската възраст

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Ninio, Sh. - Some Problems in Haematology

Pancev, G. - Liver Transplantation in Childhood

Вhuеva, A. Possibilities of Ultrasound Investigation in the Evaluation of the Urinary System of the Foetus

Momcilov, L. - Doppler Echocardiogrpahy in Valvular Disease

Clinical and Prophylactic Observation

Undzуan, S., K. Gеоrgiеv, М. Маrinоv, Нr. Сеkоv - Surgical Treatment of Cerebellar Tumours in Childhood

Vеtzka, P., Hr. Cekov, M. Marinov, K. Georgiev, J. Surcev - Diagnostic Difficulties in Tumours of the Pituary Fossa

Boneva, R., A. Thodorov - Haemodynamic Effect of Dopamnine in Children after Total Correction of Pallet's Tetralogy

Boneva, R., I.Yanceva, D. Velickova - Investigation on the Haemodynamic Effect of Dobutamine in Children after Total Correction of Fallot's Tetralogy

Воnеva, R., I. Vеlkоvski, Е. Тanеva, D. Vеliсkоva - Administration of Vasodilator Drug (Prasosyn) in the Treatment of Refractory Heart Failure in Childhood

Мilkоvska-Dimitrova, Th., E. Silyanovska, A. Karakashoff - ABO and Rhesus Blood Group Systems in Neonates at High Risk

Kiradziеva, M., D. Aladzova - Comparative Study on Acid Base Status in Neonates with Hypertrophic Stenosis of the Pylorus

Draghizeva, E.,S. Simeonova, E. Hristova, Iv. Соnеv - Bacteriological Findings in Neonates with Necrotizing Enterocolitis

Davidоva, V., M. Vassileva - Nosocomial Virus Infections

Physiological Investigations

Sрassоv, L. - Impedance-Cardiographic Estimation of Cardiac Output in Children with the Aid of Spot Electrodes

Kostyanev, S., M. Ghеrghinоva, M. Ivanova - Variability of Forced Expiration Indices in Childhood

Pravcev, V., V. Bratanova, L.V elkova - Hardening Water Procedures and their Influence on the Child's Organism

Medical-Social Problems

Асkоvа, М., М. Роррandоva, Iv. Mitеv - Problems of Psychiatric Care in Childhood

Kerekovski. lv. - Neural-Psychic Problems in Talented Children

Dоssеv, S., D.Dossev - Infant Mortality of Preterm Neonates During the Period 1977 - 1987 in the Former Russe District

Krustеv, P., С. Реriеva, L. Реtrоv - Violent Death in Childhood Case Reports from Clinical Practice

Воzinоva, V., R. Rozilova, N. Kilirnov - Not to Forget Tuberculous Spondylitis in Childhood

Case Report for the practice

Mihоv, Нr. - Systematic and complete physical examination - a premise for early, accurate and complete diagnosis

Therapeutic Problems in Practice

Iossifov,J., Sv. Bakalova, М. Коlarоva, Sn. Stankоva - Respivax in the Treatment of some Acute Pulmonary Infections (Double Blind Study)

Damyanova, M., Sv. Goranova - Intensified Treatment of Diabetes Mellitus in Childhood

Bozinova, R. Yotova, L. Belopitova - Some Peculiarities of Status Epilepticus

Treatment in Childhood

ТОМ XXVIII, 4/1989 година, VOLUME XXVIII, 4/1989 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Ниньо, Ш. - За имунната система и имунните реакции

Киселкова, В. Нови данни върху адаптацията на новороденото

Рангелова, Г р. - Възпалителни заболявания и някои състояния на оториноларингологичните органи при захарен диабет в детска възраст

Клинични и профилактични наблюдения

Горанова, С., М. Дамянова, О. Копаранова - Бърз венозен глюкозотолерантен тест при братя и сестри на диабетно болни деца

Горанова, С., М. Дамянова, О. Копаранова - Комбиниран глюкозо-глюкагонов тест при братя и сестри на диабетно болни деца

Дамянова, М., С. Горанова - Интензифицирано инсулиново лечение в трикратен инсулинов режим с Novo Pen и депо-инсулин преди вечеря

Василева, Б., Л. Пенева, В. Станчева - Епидемиологично проучване на струмите в училищната възраст

Манева, А., С. Клайн, Б. Василева - Серумни нива на имуноглобулини, имунни комплекси и имуноглобулинов състав на циркулиращите имунни комплекси при деца с автоимунен тиреоидит

Переновска, П., Н. Улевинов, В. Арнаудова - Антитела срещу респираторните вируси в бронхоалвеоларна течност при деца с хронични заболявания на дихателната система

Тодорова, P., Н. Петрова - Некротизиращ ентероколит у новородени

Анадолийска, А., А. Буева - Доминантен (адултен) тип бъбречна поликистоза с изява в детската възраст

Анадолийска, А., Д. Апостолова, Д. Русинов - Рефлуксна нефропатия на бъбречна недостатъчност

Митова, Е., А. Анадолийска, А. Буева, С в. Маринова - Доказване и лечение на цистинурия при деца с нефролитиаза

Лилова, М., Х р. Млъчков, Й. Палашев - Приложение на директната радионуклидна цистография в диагностиката на везико-уретералния рефлукс при деца

Чавдаров, И., М. Николова - Лазерно действие при деца със спастична церебрална парализа - клинични наблюдения

Социална педиатрия

Дундова, P., К. Миленков - Проблеми на психичното здраве в педиатричното и психиатричното обслужване

Хинков, П. - Диагностично-терапевтични наблюдения при кърмачета, лекувани на домашен стационар

Михов, М . - Върху заболяемостта и причините за хоспитализация при деца от детски градини

Случаи от клиничната практика

Цветкова, В., Т. Цветкова, А. Петров - Три случая на реактивен артрит у деца

Кертикова, С., В. Калева - Случай на мезотелиом на плеврата у дете

Тодорова, P., Н. Петрова - Остър флегмозно-гангренозен ; перфоративен апендицит с пернтонит у новородено недоносено дете

Терапевтични проблеми на практиката

Бонева, P., А. Лачева, Е. Зердева, Н. Арнаудов, К. Демирев - Приложение на допамин и добутамин в комплексното лечение на сърдечната недостатъчност в детската възраст

Диагностична задача

Указание за авторите

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Ninio, Sh. - On the Immune System and Immune Reactions

Кissеlkоva, V. - Some Data on Adaptation of the Neonate

Rhanghеlova, Gr. - Inflammatory Diseases of the LRO Organs in Diabetes Mellitus in Childhood

Clinical and Prophylactic Observations

Qoranova, Sv., M. Damaynova, O. Koparanova - Quick Venous Glucose Tolerance Test in Brothers and Sisters of Children with Diabetes Mellitus

Goranova, Sv., M. Damyanova, O. Koparanova - Combined Glucose-Glucagon Test in Brothers and Sisters of Children with Diabetes Mellitus

Damyanova, M., Sv. Goranova - Intensified Insulin Therapy by Means of Triple Insulin Regimen with Novo-Pen and Depot-Insulin Bsfore Dinner

Vassilеva, B., L. Реnеva, V. Stanсеva - Epidemiological Studies on Goiters in School Age

Manеva, A., S. Klein, B. Vassilеva - Serum Levels of Immunolobulins, Immune Complexes and Immunoglobulin Composition of Circulating Immune Complexes in Children with Autoimmune Thyroiditis

Perenovska, P., N. Oulevinov, V. Arnaoudova - Antibodies against Respiratory Viruses in Bronchial-Alveolar Fluid in Children with Chronic Disease of the Respiratory System

Todorova, R., N. Petrova - Necrotizing Enterocolitis in Neonates

Andoliiska, A., A. Bhuеva - Adult Type of Renal Polycystosis with Severe Manifestation in Childhood

Anadoliiska, A., D. Арostolova, D. Roussinov - Reflux Nephropathyami Renal Failure

Mitova, E., A. Anadoliiska, A. Bhuеva, Sv. Marinova - Demonstration and Treatment of Cystinuria in Children with Nephrolithiasis

Lilovа, М., Сhr. Mluсkov, J. Рalasеv - Direct Cystography with Radionuclides for the Diagnostics of Ureteral Reflux in Children

Сavdarov, I., M. Niсоlova - Clinical Observations on the Effect of Laser in Children with Cerabral Palsy

Social Paediatrics

Doundova, R., К. Мilеnkov - Problems of Mental Health in Paediatric and Mental Health Care

Hinkov, P. - Diagnostic and Thearapeutic Observations on Infants Treated at Home

Mikhov, M. - Morbidity and Causes for Hospitalization among Children in Kindergartens

Case Reports from Clinical Practice

Cvetkova, V., T. Cvetkova, A. Petrova - Reactive Arthritis inChildren. Three Case Reports

Кеrtikova, St., V. Kalеva - Mesothelioma of the Pleura

Todorova, R., N. Petrova - Acute Pholegmonous -Sphacelous Appendicitis with Peritonitis in a Preterm Neonate

Therapeutic Problems in Practice

Bonеva, R., A. Lасеva, E. Zеrdеva, N. Arnaudov, K. Demirev - Dopamine and Dobutamine in the Complex Treatment of Heart Failure in Childhood

Diagnostic Test

Guidelines fоr authors

ТОМ XXVIII, 5/1989 година, VOLUME XXVIII, 5/1989 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Русинов, Д., А. Анадолийска, Д. Апостолова - Ернтропоетинът. I. Физиология и патология

Томова, Сн. - Фетална ехокар диография

Клинични и профилактични наблюдения

Минков, Н., Р. Доросиев, С. Кюркчиева, С. Чаначев, Хр. Василев, И. Христозова - Епителни злокачествени неоплазми на отделителната система при деца

Минков, Н., Р. Доросиев, С т. Кюркчиева, И. Христозова, С. Чаначев, Х р. Василев, Ц. Русева - Аденомиосарком на бъбрека - комплексно лечение и резултати

Анадолийска, А., Д. Апостолова - Проблеми на хроничната бъбречна недостатъчност в детската възраст

Маринова, Св. - IgA нефрит (m. Berger)

Георгиева, А. - Чувствителност и специфичност на ултразвуковото изследване при деца с уролитиаза

Йосифов, Й., С в. Бакалова, М. Коларова, Сн. Станкова - Приложение на респивакс за профилактика на бронхопулмонални инфекции при деца

Райкова, С., С. Василева - Резултати от II етап на отглеждане на 1000 новородени с ниска телесна маса деца, обект на интензивна терапия до изписването им от стацнонара

Физиологични изследвания

Арнаудова, В., А. Дойчинова, Д. Дуидарова - Серумен интерферон у здрави деца

Арнаудова, В., А. Дойчинова, Г. Хаджиев - Интерферонна реакция на левкоцити от здрави деца

Царвулкова, Н. - Проучване приема на основни хранителни вещества при деца от

предучилищна възраст

Гергинова, М., С. Костянев, М. Иванова - Обемно „стандартизирани" вентилаторни показатели в детската възраст

Медико-социални проблеми

Генев, Е., Е. Михайлова, Х. Михов, Б. Бойкинов, А. Петров, Т. Шмилев, Х. Манолов, С. Стоилов, Ц. Кибарска, П. Филипов - Единно детско интензивно отделение - опит и проблеми

Калайков, Д., Р. Дундова, Д. Христова - Съвременни тенденции на смъртността от травми и отравяния в детската възраст

Димитров, И., Б. Бойкинов, Л. Константинов - Детската смъртност в Карловската селищна система - основни причини и резерви за снижението й

Петков, Г., Ив. Спасова, Кр. Тодорова, Сл. Йорданова - Деца, нуждаещи се от специални здравни и социални грижи в бившия Старозагорски окръг

Случаи от клиничната практика

Томова, С., А. Брадинска, Р. Русева, Е. Симеонова, Н. Славков - Случай на комлпексна вродена сърдечна малформация, открита ехокардиографски пренатално

Шмилев, Т., Е. Михайлова, Е. Генев, Б. Бойкинов - Метилмалонова ацидемия у кърмаче

Бойкинов, Б., А. Петров, Б. Анави, Л. Чакова, Х р. Димитров - Синдром на Bartter при сестра и брат

Атанасова, М., Бр. Радева, И. Кременски - Случай на окуло-цереброренален синдром на Lоwe

Паскалев, С., Т. Иванова, Г. Георгиев, С т. Станков, П. Лазова - Танатофорна дисплазия (танатофорен нанизъм)

Диагностична задача

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Roussinov, D., A. Anadoliiska, D. Apostolova - Erythropoietin. I. Physiology and Pathology

Тоmоva, S. - Fetal Echocardiography

Clinical and Prophylactic Observations

Minkоv, N., R. Dorossiev, S. Kjukcieva, S. Саnасеv, Hr. Vassilеv, I. Hristosova - Epithelial Malignant Neoplasms of the Urinary System in Children

Мinkоv, N., R. Dorossiev, St. Kjurkcieva, I. Hristosova, S. Canacev, Hr. Vassilev, C. Rousseva - Adenomyosarcoma of the Kidney - Complex Treatment and Results

Anadoliiska, A., D. Apostolova - Problem in Chronic Renal Failure in Childhood

Marinova, Sv. - IgA Nephritis (Berger's Disease)

Gheorghieva, A. - Sensitivity and Specificity of Ultrasound Examination in Children with Urolithiasis

Jossifov, J., Sv. Bakalova, M. Kolarpva, Sv. Stankova - Respivacs in the Prophylaxis of Bronchial-Pulmonary Infections in Children

Rankоva, S., S. Vassilеva - Results from the Second Stage of Rearing in 1000 Neo-nates with Low Birth Weight Subjected to Intensive Treatment till Their Dismissal

Physiological Investigations

Arnaoudova, V., A. Doycinova, D. Doundarova - Serum Interferon in Healthy Children

Arnaoudova, V., A. Doycinova, G. Hadziev - Leucocyte Interferon Reaction in Healthy Children

Carvoulkova, N. - Investigation of Basic Foodstuffs Intake in Preschool Age

Gherghinova, M., S. Kostyanev, M. Ivanova - Volume „Standardized" Ventilatory Indices in Childhood

Medical Social Problems

Ghenev, E., E. Mikhailоvа, Сhr. Mikhоv, В. Воуkinоv, А. Реtrоv, T. Smilеv, Сhr. Manоlоv, S. Stоjilоv, С. Кibеrska, P. Filiроv - United Children's Intensive Ward

Kalaikоv, D., R. Doundova, D. Christova - Modern Trends, in Mortality Caused by Traumata and Poisonings in Childhood

Dimitrov, I., В. Воуkinоv, L. Kostadinov - Mortality in Childhood in Karlovo Country - Main Causes and Reserves for its Decrease

Реtkov, G., I. Spassova, K. Thodorova, S. Jordanova - Children Requiring Special Health and Social Care in the Former Stara Zagora District

Case Reports from Clinical Practice

Tomova, S., A.Bra'dinska, R. Rousseva, E. Simeonov, N. Slavkov - Complex Cardiac Malformation Disclosed by Prenatal Echocardiography. Case Report

Sjnilev, T., E. Mikhailova, E. Ghenev, В. Воуkinоv - Methylmalonic Acidaemia in an Infant

Воуkinоv, В., A. Petrov, B. Anavi, L Сakоva, Chr. Dimitrov - Bartter's Syndrome in Brother and Sister

Athanassova, M., B. Radeva, I. Kremenski - Ocular-Cerebral-Renal Syndrome of Lowe. Case Report

Paskalev, S., T. Ivanova, G. Gheorgiev, St. Stankоv, P. Lazova - Thanatophroic Dysplasia (Thanatophoric Dwarfism). Case Report

Diagnostic Test

ТОМ XXVIII, 6/1989 година, VOLUME XXVIII, 6/1989 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Калайджиева, Л., П. Плагерас, И. Аргирис - ДНК анализът в диагностиката на наследствените болести - възможност и ограничения. I. Индиректен ДНК анализ

Калайджиева, Л., П. Плагерас - ДНК анализът в диагностиката на наследствените болести - възможности и ограничения. II. Директен ДНК анализ

Калайджиева, Л., И. Аргирис - Молекулярна генетика на ?-таласемията

Калайджиева, Л., П. Плагерас - Молекулярна генетика на муковисцидозата

Клинични и nap a клинични, наблюдения

Калайджиева, Л., И. Аргирис, Ш. Ниньо - Индиректен ДНК анализ - приложимост в профилактиката на ?-таласемията у нас

Калайджиева, Л. - ?-таласемията в България - преобладаващи мутации Калайджиева, Л., П. Плагерас, А. Куфарджиева, И. Галева, Г.

Иванов - Индиректен ДНК анализ при муковисцидозата. Първи изследвания на български семейства

Саев, С., Н. Маринова, О. Хинков, Е. Пазванска, Е. Христова, М. Минчева-Саева, Р. Арнаудова, Г. Георгиев, Й.Йосифов - Автоматизирана информационна система при интензивно лечение на новородени деца

Христова, Е., Н. Маринова, Е. Пазванска, М. Минчев а - Саева, Й. Йосифов, С. Саев, О. Хинков - Клинично приложение на автоматизирана система при интензивно лечение на новородени деца с повишен риск

Мартинова, Ф., Б. Василева, М. Минев, 3. Станчев - Асоциация на HLA антигените с вродения хипотиреоидизъм

Василева, Б., Ф. Мартинова, М. Минев, 3. Станчев - Тиреоидит на Хашимото и HLA система

Стомонякова, Ст., С т. Стефанов, К. Тодорова, И. Бойкинов - Лактатдехидрогеназа, алдолаза и кисела фосфатаза в синовиалната течност у деца с ювенилен хроничен артрит

Стомонякова, Ст., Е. Силяновска, Р. Клясова, Б. Панчева - Концентрация на магнезия в плазмата у новородени деца

Минкова, М., М. Маринова - Медико-биологични качества на белтъка в адаптираните млека „Бебе 0" и „Бебе 1"

Случаи от клиничната практика

Ковачева, Ю., Р. Куманова, К. Кънчев, Цв. Минковска - Върху два случая на първична чревна лимфангиектазия

За практиката

Кръстева, И., И. Христов - Събиране на урина от средна струя у кърмачета

Терапевтични проблеми на практиката

Русинов, Д., А. Анадолийска, Д. Аппостолова - Еритропоетинът. II. Терапевтична употреба

Диагностична задача

Годишно съдържание - 1989 г.

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Kalaydjieva, L., P. Plageras, I. Argiris - DNA Analysis in Congenital Disease Diagnostics - Possibilities and Limitations. I. Indirect DNA Analysis

Kalaydjieva, L., P. Plageras - DNA Analysis in Congenital Diseaase Diagnostics-Possibilities and Limitations. II. Direct DNA Analysis

Kalaydjieva, L., I. Argiris - Molecular Genetics of ?-Thalassaemia

Кalауdjiеva, L., P. Plageras - Molecular Genetics .Mucoviscidosis

Clinical and Paraclinical Observations

Kalaydjieva, L., I. Argiris, Sh. Ninio - Indirect DNA Analysis in the Prophylaxis of ?-Thalassaemia in this Country

Kalaydjieva, L. - ?-Thalassaemia in Bulgaria - Prevailing Mutations

Кalауdjiеva, L., P. Plageras, А. Kufardzieva, I. Galeva, G. Ivanоv - Indirect DNA Analysis in Mucoviscidosis. First Investigations in Bulgarian Families

Sаеv, S., М. Мarinоvа, О. Нinkоv, E. Рazwantskа, Е. Нristоva, M. Minceva-Saeva, R. Arnaoudova, G. Gheorghiev, J. Jоssifоv - Automated Information System in Intensive Treatment of Neonates

Hristova, E., M. Marinova, E. Pazwantska, M. Minсеva - Saeva, J.Jossifov, S. Saev, O. Hinkov - Clinical Application of Automated System in Intensive Treatment of Neonates at Increased Risk

Martinova, F., B. Vassileva, M. Minev, Z. Stancev - Association of HLA Antigens with Congenital Hypothyroidism

Vassileva, B., F. Martinоva, M. Minev, Z. Stancev - Hashimoto Thyroiditis and HLA System

Stomonyakova, St., St. Stefanov, K. Thodorova, II. Boykinov - Lactate Dehydrogenase, Aldolase and Acid Phsophatase in Synovial Fluid in Children with Juvenile Chronic Arthritis

Stomonyakova, St., E. Silyanovska, R. Kliassova, B. Раnсеva - Concentrations of Plasma Magnesium in Neonates

Minkоva, M., M. Marinova - Medical-Biological Properties of Protein in Adapted Milks „Bebe 0" and „Bebe 1"

Case Reports from Clinical Practice

Kovaceva, J., R. Kumanova, K. Kancev, C. Minkovska - Primary Intestinal Lymphangiectasia. Two Case Reports

For the Practice

Krasteva, I., I. Hristov - Collection of Inetrmediate Stream of Urine in Sucklings

Therapeutic Problems in Praxis

Russinоv, D., A. Anadoliiska, D. Apostolova - Erythropoetin: II. Therapeutic Application

Diagnostic Test

Annual content - 1989

Начало^^ Top ^^