www.spisanie-pediatria-bg.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Години на издаване
E-mail Print

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ТОМ XXX, 1/1991 година, VOLUME XXX, 1/1991 year

ТОМ XXX, 2/1991 година, VOLUME XXX, 2/1991 year

ТОМ XXX, 3/1991 година, VOLUME XXX, 3/1991 year

ТОМ XXX, 4/1991 година, VOLUME XXX, 4/1991 year

ТОМ XXX, 5/1991 година, VOLUME XXX, 5/1991 year

______________________________________________________________________________________

ТОМ XXX, 1/1991 година, VOLUME XXX, 1/1991 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Пенева Л., Ю.Тулевска - Особености на минералната обмяна при новородени с ниска телесна маса

Дянкова, Д., Р. Георгиева - Перивентрикуларна левкомалация през неонаталния период - патогенеза, диагноза и прогноза

Георгиева, Р. - Патофизиология на гърчовия синдром през периода на новороденото. Гърчовоиндуцирани ефекти

Кутина, М., Н.Славков, Ат. Йончев, В. Голчева - Кардиологични промени при мукополизахаридози

Клинични и профилактични наблюдения

Стомонякова, Ст., Е. Силяновска, Р. Клясова, Б. Панчева - Магнезий, фосфор и калций в плазмата при обменно кръвопреливане у новородени с повишен риск

Жуковец, В., А. Михайлов, Т. Зайкова, И. Гачева - Серологични проучвания при заболели от морбили лица

Буева, А., М. Лилова, Р. Куманова - Клиника, диагноза и съвременен терапевтичен подход у деца с мултикистозна бъбречна дисплазия

Чакова, Л., М. Печилкова, Е. Михайлова - Кървенето - ранна проява при аномалии на жлъчните пътища

Раданов, Р. - Място и значение на детско-юношеската туберкулоза в общата ендемия натуберкулозата у нас

Раданов, Р. - Инфектираност на населението от туберкулоза в условията на масовотоприлагане на БЦЖ ваксинация

Михов, Хp., Г. Георгиев, Т. Шмилев - Клинико-експериментално проучване върху приемането и адсорбционната мощ на медицинския въглен в съчетание с други вещества

Великовa, K., Ч. Петрова - Изследване на социално-ситуативна тревожност при деца със затлъстяване

Шентов, Б., Н. Мумджиев - Сравнително проучване на рН и газовия състав на артериална и артериализирана капилярна кръв у кърмачета

Физиологични изследвания

Шентов, Б., Н. Мумджиев - Нормални стойности на параметрите, характеризиращи

киселинно-алкалното състояние и кръвните газове у деца в кърмаческа възраст

Дундовa. P.. Б. Захариев, В. Братанова. А. Дойчинова, М. Казакова, М. Маринова, Д. Калайков, В. Пръвчев - Основни показатели на растежа на децата от раждането до 3-годишна възраст в България

Казакова, М., К. Тхи Хау - Референтни стойности за ударния и минутния обем на сърцето в кърмаческата и ранната детска възраст

Маринова, М., П. Митева, Е. Иванова, А. Ямболиев - Хранене па деца от кърмаческа възраст, отглеждани в домашна обстановка

Татьозов, Т., Г. Илиева - Полова избирателност в общуването на децата от дом „Майка и дете"

Случаи от клиничната практика

Лилова, М., Св. Маринова, В. Минкова - Дифузна мезангиална склероза с принос на един случай

Томова, Сн. - Допълнителна митрална клапна тъкан без субаортна стеноза

За практиката

Георгиев, Е., В. Апостолова - Нашето становище за лечението на вродените цепнатини на устните и небцето

Терапевтични проблеми на практиката

Анадолийска, А., Д. Русинов, Д. Апостолова - Лечение с рекомбинантен човешки еритропоетин при деца на хемодиализа - първоначални резултати

Диагностични задачи

Юбилей

In memoriam

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Реnеva, L., Y. Toulevska - Peculiarities of Mineral Metabolism in Neonates with Low Birth Weight Dyankova, D., R. Georgieva - Periventricular Leukomalacia During the Neonatal Period - Pathogenesis, Diagnosis, Prognosis

Georgieva, R. - Pathophysiology of the Convulsive Syndrome During the Neonatal Period. Convulsion Induced Effects

Коutina, M., N. Slavkоv, At. Yоnсhеv, V. Gоlсhеva - Cardiac Changes in Mucopolysaccharidoses

Clinical and Prophylactic Observations

Stomonyakova, St., E. Silyanovska, R. Klyasova, B. Pancheva - Plasma Magnesium, Phosphorus and Calcium under Exchange Transfusion in Newborr Babies at High Risk

Zhоukоvеts, V., A. Mihailov, T. Zaikova, N. Gacheva - Serological Investigation in Patients with Measles

Воuеva, A., M. Lilоva, R. Koumanova - Clinical Features, Diagnosis and Therapeutic Approach in Children with Polycystic Renal Dysplasia

Сhakоva, L., М. Ресhilkovа, Е. Мihailоva - Bleeding - an Early Manifestation in Anomalies of the Biliary Ways

Radanоv. R. - Importance of Tuberculosis in Children and Adolescents and its Place in

Tuberculous Endemia in this Country

Radanov, R. - Tuberculous Infectiousness among the Population under Mass BCG Vacci

nation

Mihоv, Kr. G. Gеоrgiеv, T. Shmilеv - Clinical-Experimental Investigations on the Ingesticn and Adsorptive Capacity of Medicinal Charcoal in Combination with Other Drugs

Vеlikоvа, К., Сh. Реtrоva - Investigations of Social-Situative Anxiety in Obese Children

Shеntоv. В. N. Мumdziеv - Comparative Study of pH, Gas Composition of Arterial an Arterialized Capillary Blood

Physiological investigations

Shеntоv, B.. X. .Mumdziеv - Reference Values of Acid-Base Status Parameters and

Blood Gases in Infancy

Dоundоva, R.. B. Zahariеv, V. Bratanоva, A. Dоусhinоva, M. Kazakоva. D. Kalaikоv, V. Рruvсhеv - Basic Indices of Growth in Bulgarian Children from Birth to Three Years of Age

Kazakоva. М. К. Тhi Hau - Reference Values of Cardiac and Minute Output in Infancy and Eariy Childhood

Marinоva, M.. P. Mitеva, E. Ivanоva, A. Yambоliеv - Nutrition of Infants Reared at Home

Tatуоsоv. T. G. Iliеva - Sexual Option in Communication

Lilоva, M.. Sv. Marinоva, V. Minkоva - Extensive Mesangial Sclerosis. Case Report

Tomova, Sn. - Additional Mitral Valvular Tissue without Subaortic Stenosis

For the Practice

Gеоrgiеv, E.. V. Ароstоlоva - Our Opinion on the Treatment of Congenital Cleft of the Lips and Palate

Therapeutic Problems in Practice

Anadoliyska, A., D. Rоusinоv, D. Ароstоlоva - Treatment of Children on Haemodialysis with Recombinant Human Erythropoetin. First Results

Diagnostic Tests

Anniversary

In memoriam

ТОМ XXX, 2/1991 година, VOLUME XXX, 2/1991 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Желязкова, А. - Ендоскопско изследване на колона при децата

Христова, Д. - Деца от 0 до 3 години с повишен медико-социален риск. Рискови фактори за възникване на детска церебрална парализа

Клинични и профилактични наблюдения

Керековски, Ив., Н. Матеева - Надареност и органични поражения на детския мозък

Христозова, И., Д р. Бобев, Г. Михайлов, Ц. Русева - Лечебни резултати при саркома на Ewing в детската възраст

Бойкинов, И. М. Николова, Ст. Стефанов - Фонофореза с Feloran R („Pharmachim") в комплексното лечение на ювенилния хроничен артрит

Радева, Д. - Ехографията в откриването на вродените аномалии на отделителната система в детската възраст

Воденичарова, Е. - Енуреза или инконтиненция при обструктивни анамолии на долните пикочни пътища

Михов, Хp., Ат.. Петров, Т. Шмилев - Проучване върху очистителния ефект на магнезиевия сулфат при лечението на острите отравянеия в детската възраст

Физиологични изследвания

Станимирова, Н., Ч. Петрова - Мастна тъкан при оценка на физическото развитие и състоянието на охраненост на децата от предучилищна възраст

Пръвчев, В., В. Братанова, П. Янева - Проучване на закаляването при деца от кърмаческа и ранна възраст, отглеждани в домашни условия

Случаи от клиничната практика

Константинова, М., М. Дамянова, К- Коприварова, Цв. Дамянова - Случай на дете със синдром на Bartter

Коприварова, К., Ц в. Дамянова, Б р. Радева, М. Дамянов а, М. Константинова - Тирозинемия I тип с принос на един случай

Радева, Б., А. Куфарджиева, А. Симонс, Ст. Статева, М. Дамянова, М. Атанасова - Случай на синдрома на Lesch - Nyhan

Цанева, В,, Л. Шейтанов, К. Стоянов - По въпроса на дупликациите на храносмилателния тракт с принос на един случай

Чакова, Л., Б. Бойкинов - Върху един случая с Kwashiorkor

Тодоров, Д., Н. Страшимирова, П. Ганев, Л. Стефанова - Мраморна болест у 2-месечно кърмаче

Султов, К. - Epidermolisis bu'osa с описание на два случая

За практиката

Симеонова, Т., Ст. Бурова, Л. Райчева, Ф. Крутилин, Р. Кабакчиева, Ив. Галева, Т. Чолева - Плеврални изливи - диагноза, клиника, лечение

Терапевтични проблеми на практиката

Маринова, Св. - Лечение на нефротичния синдром с минимални гломерулни лезии и фокална сегментнa гломерулосклероза c Cyelosporin A

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Zhelyazkova, A. - Endoscopic Investigation of the Colon in Childhood

Hristоva, D. - Children between 0 and 3 Years at Increased Medical-Social Risk. Risk Factors for the Progress of Cerebral Palsy

Clinical and Prophylactic Observations

Kerekovski, Iv., N. Мatееva - Talent and Organic Brain Injuries in Childhood

Нristоsоva, I., Dr. Воbеv, Q. Мihailоv, Ts. Rоusеva - Therapeutic Results in Ewing's Sarcoma in Childhood

Воikinоv, I., M. Nikоlоva, St. Stеfanоv - Phonophoresis with FeloranR (Pharrnachim) in the Complex Treatment of Juvenile Chronic Arthritis

Radеva, D. - Ultraaonography in the Detection of Congenital Anomalies of the Urinary System in Childhood

Vоdеniсharоva, E. - Enuresis or Urinary Incontinence in Obstructive Anomalies of the Lower Urinary Ways

Mihоv, Hr., At. Рetrоv, T. Shmilеv - Investigation on the Laxative Effect of Magnesium Sulfate in the Treatment of Acute Poisoning in Childhood

Physiological investigations

Stаnimirоva, N., Сh. Реtrоva - Fat Tissue in the Assessment of Physical Development and the State of Well-Nourishment in Children During Pre-School Age

Рravсhеv, V., V. Вratanоva, P. Yaneva - Hardening of Children During Infancy and Early Childhood

Case Reports from the Clinical Practice

Коnstantinоva, M., M. Damуanоvа, К. Корrivarоva, Ts. Damуanоva - Bartter's Syndrome

Корrivarоva, K., Ts. Damуanоva, B. Radеva, M. Damуаnоva, M. Konstantinova - Tyrosinaemia Type I

Radеvа, В., А. Коufarzhiеv a, A. Simons, St. Statеva, M. Damyanоva, M. Atanasоva - Lesch - Nyhan Syndrome

Tsanеva, L., V. Shеitanоv, K. Stоуаnоv - Duplications of the Gut

Сhakоva, B. L., Воikinоv - Kwashiorkor. Case Report

Тоdоrоv, D., N. Strashimirоva, P. Qanеv, L. Stеfanоva - Osteopetrosis in a Two Months Old Infant

Sultоv, К. - Epidennolysis Bullosa

For the Practice

Simеоnоva, T., St. Воurоva, L. Raiсhеva, F. Кroutilin, R. Kabakchieva, Iv. Galeva, T. Cholcheva - Pleural Effusions - Diagnosis, Clinic , Treatment

Therapeutic Problems in Practice

Marinova, Sv. - Treatment of Nephrotic Syndrome with Minimal Glomerular Lesions and Focal Segmentar Glomerulosclerosis with Cyclosporin A

ТОМ XXX, 3/1991 година, VOLUME XXX, 3/1991 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Пенев, 3л., С т. Страткова - Дерматологични прояви на СПИН в детската възраст

Лисички, К. - Ювенилен анкилозиращспондилоартрит

Клинични и профилактични наблюдения

Лисички, К. - Клинични особености на ювенилния анкилозиращспондилоартрит

Бойкинов, И. - Хронични остеомиелити в детската възраст

Куртев, А., И. Кръстев, Я. Топов, К. Казакова - Диагностични възможности на аспирационната тъикоиглена биопсия при някои заболявания на щитовидната жлеза в детската възраст

Василева, Б., Л. Пенева, Е. Митoва - Растеж при деца с тиреотоксикоза

Цонзарова, М., А. Кънева, М. Павлова, В. Пилософ - Подклапна аортна стеноза - проблеми на диагнозата в детската възраст

Шентов, Б., Н. Мумджиев - Интрапулмонален дясно-ляв шънтов ефект при пневмонии у кърмачета

Георгиева, А. - Сонографско измерване на стената на пикочния мехур при деца

Анастасов, Ю., Д. Захариев - Костна възраст при деца с вродени цепнатини на устната и небцето

Маджаров, М. - Възрастови показания за септоринопластика - антропологично проучване

Чакърова, П., Д. Комсийска, Р. Чакъров, Г. Петков, Ш. Ниньо, Ат. Шишков - Някои психо-социални проблеми при деца, болни от хемозиготна ?-таласемия

Медико-социални проблеми

Михов, М., Л. Ашминова - Честота на симптомите и нозологичните единици, обект на педиатричната практика в общинската поликлиника на гр. Сандански

Случаи от клиничната практика

Константинова, М., М. Дамянова, Р. Савова, М. Атанасова, К. Коприварова - Възрастов тип захарен диабет в млада възраст (MODY)

Терапевтични проблеми на практиката

Лалов, В., В. Исаев - Лечение и диагностика на острата дихателна недостатъчност у децата

Диагностична задача

Съобщение

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Penev, Z., S. Stratkova - AIDS in Childhood - Dermatological Manifestations

Lisiсhki, K. - Juvenile Ankylosing Spondylarthritis

Clinical and Prophylactic Observations

Lisiсhki, K. - Clinical Peculiarities of Juvenile Ankylosing Spondylarthritis

Воikinоv, I. - Chronic Osteomyelitis in Childhood

Коurtеv, A., I. Krustev, J. Topov, K. Kazakova - Diagnostic Possibilities in Thin Needle Aspiration Biopsy in Diseases of the Thyroid Gland in Childhood

Vasilеva, B., L. Реnеvа, Е. Мitоva - Growth in Children with Thyrotoxicosis

Tsonzarova, M., A. Kunеva, M. Pavlova, V. Рilоsоf - Subvalvular Aortic Stenosis - Diagnostic Problems in Childhood

Shеntоv, В., М. Mumdziev - Intrapulmonary Right-Left Shunt During Pneumonia in Infants

Georgieva, A. - Sonographic Estimation of Urinary Bladder Wall in Children

Anastasov, J., D. Zahariev - Bone Age in Children with Congenital Clefts of the Lip and Palate

Madzharоv, M. - Indications for Septal Rhinoplastic According to Age - an Anthropological Investigation

Сhakurоva, P., D. Коmsiуska, R. Сhakurоv, G. Реtkоv, Sh. Ninio, A. Shiihkov - Some Psychosocial Problems in Children with Homozygotic Beta Thalassaemia

Medical-Social Problems

Mihov, M., L. Ashminova - Prevalence of Symptoms and Nosological Entities - a Subject of Paediatric Outiiatients Practice

Case Reports from the Clinical Practice

Konstantinova, M., M. Damyanova, R. Savova, M. Atanasova, K. Koprivarova - Age Dependent Diabetes Mellitus in Young Age (MODY)

Therapeutic Problems in Practice

Lalоv, V., V. Isaev - Treatment and Diagnostics in Acute Respiratory Failure in Childhood

Diagnostic Test

Announcement

ТОМ XXX, 4/1991 година, VOLUME XXX, 4/1991 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Пенева, Л., Е. Стефанова, Б. Василева - Изоставане в растежа при синдрома на Turner в детската възраст

Куртев, А. - Тумори на щитовидната жлеза в детската възраст

Рахман, Н. - Определяне размерите на черния дроб в детската възраст чрез ехография

Клинични и профилактични наблюдения

Симеонов, Е., С. Бояджиев - Регистрация на вродени аномалии при новородени деца

Симеонов, Е., С. Бояджиев, Я. Шулцова, М. Бранкова, К. Лихарска - Генетична профилактика на вродената надбъбречна. хиперплазия

Станчев, 3., Н. Минков, Р. Крушева - Хемихипертрофия, proteus синдром и абдоминални тумори

Кертикова, С., И. Гълъбов, В. Цанева, В. Калева - Рискови фактори при левкемиите в детската възраст

Мумджиев, Н. - Влияние на дразнещите и токсичните вещества в атмосферния въздух върху заболяемостта от инфекции на горните дихателни пътища в детската възраст

Чавдаров, Ив., М. Николова, М. Узунова, Л. Стаматова - Магнитотерапия на родовотравматични увреждания на раменния сплит в кърмаческа възраст

Зафирова - Кираджиева, М. - Методика за изследване на дихателната функция с

апарати „Siregnost" при деца в ранна възраст (от 0 до 3 години)

Райкова, С., С. Василева, Р. Велкова - Ретролентална фиброплазия у новородени деца с телесна маса при раждането под 1000 g

Петрова, А. - Върху еволюцията на Subsepsis allergica

Физиологични изследвания

Илиева, Г., Т. Татьозов - Основни теории за половата индивидуация на детето в ранното детство

Случаи от клиничната практика

Радева, Б., Р. Жабленска, Б. Алексиев, И. Топов - Случай на персистираща неонатална хипогликемия с хиперинсулинизъм

Султов, К. - Мукокутанео-лимфонодуларен синдром (болест на Kawasaki) с принос на един случай

Савова, P., М. Атанасова, А. Андреев - Случай на балансирана хромозомна транслокация 13/14 и задръжка във физическото и психомоторното развитие

Терапевтични проблеми на практиката

Кертикова, С. - Съвременни тенденции в терапията на злокачествените заболявания у децата

Мумджиев, Н. - Фармакологичен контрол на гастроезофагеалния рефлукс

Диагностична задача

In memoriam

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Реnеva, L., Е. Stefanova, В. Vassilеva - Lagging Behind in Growth in Turner's Syndrome in Childhood

Коurtеv, A. - Tumours of the Thyroid Gland in Childhood

Rahman, N. - Estimation of the Dimensions of the Liver by Means of Echography in Child

hood

Clinical and Prophylactic Observations

Simеоnоv, Е., S. Boyadzhiev - Registration of Congenital Anomalies in Neonates

Simеоnоv, Е., S. Boyadzhiev, J. Shоultzоvа, М. Вrankоva, K. Lihaska - Genetic Prophylaxis of Congenital Adrenal Haperplasia

Stаnсhеv, Z., N. Minkоv, R. Кrоushеva - Hemihypertrophy, Proteus Syndrome and Abdominal Tumours

Kertikova, S., I, Gulubov, V. Tsanеv, V. Kaleva - Rick Factors in Leucaemia in Childhood

Mumdzhiеv, N. - Influence of irritating Toxir Substances in Environmental Air on Morbidity Caused by Infections of the Upper Respiratory Ways in Childhood

Сhavdаrоv, Iv., M. Nikоlоvа, М. Оuzоunоva, L. Stamatоva - Magnetic Field Therapy in Obstetric injury of Plexus Brachialis (Preliminary Comrnumcations)

Zafirova-Kiradzhieva, M. - Methodology for the Investigation of Respiratory Function with the Aid of the Apparatuses "Siregnost" in Early Childhood (0- 3 Years)

Еankоva, S., S. Vasilеva, R. Vеlkоva - Retrolentai Fibroplasia in Neonates with Birthweight of 1000 Grammes

Реtrоva, A.- Evolution of Subsepsis Allergica

Physiological Investigations

Iliеva, Q., Т. Тatуоzоv - Basic Theories for Sexual Individuation of the Child During Early Childhood

Case Reports from the Clinical Practice

Radeva, B., R. Zhablenska, B. Alexiev, I. Topov - Persisting Neonatal Hypoglycaemia with Hyperinsulinism

Sultоv, К. - Mucocutaneous-Lymphonodular Syndrome (Kawasaki Disease)

Savоva, R., M. Atanasоva, A. Andrееv - Balanced Chromosomal Translocation 13/14 with Impediment in Physical and Mental Development

Therapeutic Problems in Practice

Kertikova, S. - Modern Trends in the Therapy of Malignant Disease in Childhood

Mumdzhiеv, N. - Pharmacological Control of Gastro-Esophageal Reflux

Diagnostic Test

In memoriam

ТОМ XXX, 5/1991 година, VOLUME XXX, 5/1991 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Спасов, Вл., М. Константинова - Фамилна хемофагоцитна лимфохистиоцитоза

Димитрова, Е., Н. Славков, В. Спасов - Кардиологични проблеми у деца с хемозиготна ?+-таласемия

Ганчева, В. - Биологично значение на витамин А

Литвиненко, И., Б. Ангелова - Развитие на моносинаптичния Н-рефлекс през ранната постнатална онтогенеза на човека

Клинични и профилактични наблюдения

Буева, А., А. Анадолийск а, Сн. Томова - Постнатално верифициране на доказаните in utero аномалии на отделителната система

Анадолийска, А., М. Лилова, С в. Маринова, Д. Апостолова - Лечение на идиопатичния нефротичен синдром в ранна детска възраст с Caryolysin

Драгижева, Е., М. Лилова - Диагностична стойност на коагулационния тест за локализиране на уроинфекциите в детската възраст

Лилова, М., Й. Топалов, И. Велковски - Тромбоцитни усложнения при деца с нефротичен синдром

Лилова, М., Е. Митова, 3. Тончев - Мозъчнокорова атрофия при деца с нефротичен синдром

Караханян, Е., Н. Кънева, А. Вартанян, А. Цветкова, Д. Панов,

А. Найденов - Разпространение на артериалната хипертония сред ученици на възраст 6- 15 години от Пазарджик

Радева, Б. - Нови методи за лечение на наследствените веществообменни заболявания

Цанева, В., Ст. Кертикова - Проучване на някои клинични, биохимични и хормонални параметри при деца със затлъстяване

Топкарова, К., Г. Тенев - Клиничен анализ на 27 болни със синдрома на Gianotti - Crosti

Физиологични изследвания

Недкова, В., М. Ангелова, А. Алексиев - Влияние на тютюнопушенето върху нивото на пролактина при кърмене

Янева, П., В. Пръвчев - Комплексна оценка на здравното състояние на децата от 0 до З години

Медико-социални проблеми

Калайков, Д., Р. Дундова, Д. Христова - Характеристика на починали деца от 1 до 14 години в България, свързана с някои проблеми на медицинското обслужване

Случаи от клиничната практика

Апостолова, А., Г. Трифонов, М. Михова - Хипотермия след експлоративна

лапаротомия у дете с болестта на Hodgkin

Шмилев, Т., Е. Михайлова, Х р. Манолов, П. Филипов - Отравяне с метилергобревин на новородено дете

Терапевтични проблеми на практиката

Лалев, В., В. Исаев, А. Куфарджиева, М. Гизова - Приложение на метилксантините за лечение на деца

Мумджиев, Н. - Имуномодулаторите и тяхната роля в профилактиката на често рецидивиращите инфекции на горните дихателни пътища в детската вгзраст

Диагностична задача

In memoriam

Годишно съдържание - 1991

Азбучен предметен указател

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Spasov, VI., M. Konstantinova - Familial Haemophagocytic Lymphohistiocytosis Dimitrova, E., N. Slavkov, V. Spasov - Cardiologic Problems in Children with Homozygous ?+-Thalassaemia

Ganсhеva, V. - Biologic Importance of Vitamin A

Litvinenko, I., B. Angеlоva - Development of Monosynaptic Н-Reflex During Early Ontogenesis in Man

Clinical and Prophylactic Observations

Boueva, A., A. Anadoliyska, Sn. Tomova - Postnatal Verification of Antenatally Proved Anomalies of the Urinary System

Anadoliyska, A., M. Lilоva, Sv. Мarinоva, D. Ароstоlоva - Treatment of Idiopathic Nephrotic Syndrome with Caryolysin

Dragizheva, E., M. Lilova - Diagnostic Value Coagglutination Test for the Localization of Urinary Infection in Childhood

Lilova, M., J. Торalоv, I. Velkovski - Thrombocytic Complications in Children with Nephrotic Syndrome

Lilova, M., E. Mitоva, Z. Тоnсhеv - Cerebral Cortex Atrophy in Children with Nephrotic Syndrome

Karahanyan, E., N. Kuneva, A. Vartanyan, A. Tsvetkova, D. Panov, A. Naidenov - Incidence of Arterial Hypertension among Schoolchildren between 6 to 15 Years of Age

Radеva, B. - New Methods in the Treatment of Hereditary Metabolic Disease

Tsaneva, V., St. Kertikova - Investigation of some Clinical, Biochemical and

Hormonal Parameters in Obese Children

Topkarova, K., G. Qenev - Clinical Analysis of 27 Patients with Gianotti-Crosti Syndrome

Physiological investigations

Nedkova, V., M. Angelova, A. Aleksiev - Influence of Smoking on Prolactin Level in the Suckling

Yaneva, P., V. Pruvchev - Complex Assessment of the Health State in Children between 0 and 5 Years of Age

Medical-Social Problems

Kalaikov, D., R. Doundova, D. Hristova - Characteristics of Deceased Children between 1 and 14 Years of Age Related to some Problems of Health Cere

Case Reports from the Clinical Practice

Apostolova, A., G. Trifonov, M. Mihova - Hypothermia after Exploratory Laparotomy in a Child with Hodgkin's Disease

Shmilev, T., E.Mihailova, Hr. Manolov, P. Filipov – Methylergobrevin Intoxication in a Neonate

Therapeutic Problems in Practice

Lalov, V., V. Issaev, A. Kufarzhieva, M. Gifova - Administration of Methylxantines in the Treatment of Children

Mumdzhiev, N. - Immunomodulators and their Role in the Prevention of Frequent Recurrent Infections of the Upper Respiratory Ways in Childhood

Diagnostic Test

In metnoriam

Annual contents - 1991

Subject matter alphabetic index

Начало^^ Top ^^